Na podpis prezydenta czeka uchwalona 24 października nowelizacja kodeksu karnego. Wprowadza ona szereg przepisów dotyczących przestępstw internetowych związanych z atakowaniem komputerów i sieci innych użytkowników, jak również penalizuje rozpowszechnianie treści pedofilskich bazujących na animacjach komputerowych.

Kary za nielegalny dostęp

Już niebawem odpowiedzialności karnej będą podlegać działania polegające na nielegalnym dostępie do systemu informatycznego, nielegalnej ingerencji w system oraz w dane gromadzone w tym systemie.

Określone w 267 par. 1 kodeksu karnego przestępstwo tzw. hackingu będzie obejmować również nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji. Obecne brzmienie przepisu przewiduje odpowiedzialność karną dopiero wówczas, gdy sprawca uzyska informację dla niego nieprzeznaczoną, nie zaś sam do niej dostęp. Uwzględnienie takiej czynności w przepisach jest istotne z uwagi na to, że dostęp do systemów informatycznych można uzyskać nie tylko łamiąc np. hasła, ale wykorzystując luki w systemie operacyjnym, które pozwalają obejść techniczne zabezpieczenia. Zmiana przepisów oznacza, że karze będą podlegały osoby, które np. posługują się tzw. końmi trojańskimi (oprogramowaniem pozwalającym uzyskać dostęp do czyjegoś komputera bez jego wiedzy). Nowelizacja przewiduje kary także za jakiekolwiek nieuprawnione uzyskanie dostępu do czyjegoś sytemu informatycznego.

Karane będzie także włamanie do sieci bezprzewodowych. Używane do tej pory w kodeksie karnym określenie - podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji - wyłączało taką możliwość. Teraz zostanie ono zastąpione sformułowaniem - podłączając się do sieci telekomunikacyjnej. Dzięki zmianom pojęcie sieć telekomunikacyjna użyte w kodeksie karnym będzie rozumiane zgodnie z definicją zawartą w prawie telekomunikacyjnym. Zgodnie z nią są to systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną (niezależnie od ich rodzaju).

Przestępstwo sniffingu

Na odpowiedzialność karną będą narażone osoby uprawiające tzw. sniffing (jest to podsłuchiwanie tego, co krąży w sieci, a co nie jest adresowane do nas). Efektem takich działań jest naruszenie tajemnicy komunikacji. Nowe przepisy doprecyzowują narzędzia, którymi może zostać dokonane tego rodzaju przestępstwo, i wymieniają - obok urządzeń podsłuchowych, wizualnych - także oprogramowanie komputerowe. Karane będzie nie tylko nieuprawnione uzyskiwanie informacji, ale także zachowanie polegające na ujawnieniu jej innej osobie. Ściganie przestępstwa będzie następowało na wniosek pokrzywdzonego.

Nielegalne wizualizacje

Do kodeksu karnego wprowadzono również zmiany dotyczące zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej. Rozszerzono pojęcie treści pornograficznych, obejmując tym zakresem także wygenerowane komputerowo realistyczne wizerunki wirtualnych osób, w tym małoletnich, w sytuacjach mających charakter pornograficzny. Przestępstwem ma być produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, a nawet posiadanie treści pornograficznych zawierających nierzeczywiste, ale wytworzone lub przetworzone komputerowo wizerunki dzieci uczestniczących w czynnościach seksualnych. Osoba pokazująca takie treści małoletniemu będzie mogła trafić do więzienia nawet na dwa lata. Poza tym sąd będzie mógł orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia takiego przestępstwa (chociażby nie stanowiły własności sprawcy).

Celem regulacji jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Zawiera je decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z 22 grudnia 2003 r. o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej.

Podstawa prawna

Art. 202, 267, 269a, 269b ustawy z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.