Dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienia ona procedurę potrącania alimentów ze świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłacając świadczenia, ma obowiązek pomniejszyć je nie tylko o należności ubezpieczonego wobec samego zakładu, lecz także o zadłużenie wobec osób trzecich. Wystarczy, aby zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (dalej: ustawa emerytalna) i innych przepisach dostarczono mu odpowiednie dokumenty. Zakład jest zobowiązany w takim wypadku przekazywać część emerytury lub renty organowi egzekucyjnemu (np. komornikowi) lub samemu wierzycielowi. Sytuacja staje się jednak skomplikowana, gdy świadczenie nie jest zbyt duże, a wierzycieli zgłosiło się kilku. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, jeżeli alimenty miały być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która mogła być potrącona, nie wystarczała na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy przekazywał potrącone kwoty po uzyskaniu rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego, tj. komornika. Do czasu uzyskania tego rozstrzygnięcia kwoty te powinny były pozostawać w depozycie ZUS.
Po zmianie przepisów w takiej sytuacji organ rentowy uiszcza należności na rzecz tego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa, na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. ZUS ma również obowiązek niezwłocznie zawiadomić o zbiegu egzekucji pozostałe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. W razie zbiegu egzekucji sądowych ZUS przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu postanowienia wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego prowadzenia egzekucji. Do czasu uzyskania tego postanowienia kwoty te pozostają w depozycie ZUS. Z punktu widzenia świadczeniobiorcy niewiele się jednak zmieni, i tak wypłacane mu będą pomniejszona emerytura lub renta.
Podstawa prawna
Art. 140 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).