Studia prawnicze w ostatnich latach są najczęstszym kierunkiem wybieranym przez maturzystów. Według rankingów rekrutacyjnych co roku na kierunku prawo ubiega się o jedno miejsce średnio pięć osób. Pomimo przesytu rynku absolwentami prawa kierunek ten w dalszym ciągu jest atrakcyjny dla młodych osób rekrutujących się na studia.

Szanse na znalezienie pracy po studiach prawniczych są znacznie większe niż po pozostałych kierunkach nauk społecznych. Młodzi adepci prawa mają do wyboru kilka ścieżek kariery.

Mogą zdecydować się na dalszą drogę w kierunku zdobycia uprawnień do czynnego wykonywania zawodu w roli: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika. W tym wypadku niezbędne jest ukończenie aplikacji korporacyjnej (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej), a w przypadku osób chcących zostać w przyszłości sędziami lub prokuratorami ‒ aplikacji ogólnej, na którą obowiązują egzaminy wstępne odbywające się zazwyczaj pod koniec września (korporacyjne) lub października (ogólne) każdego roku.

Absolwenci prawa mogą również pracować w administracji rządowej, administracji publicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prywatnych, korporacjach, firmach consultingowych czy innych podmiotach gospodarczych na stanowiskach typowo prawniczych lub administracyjnych.

Część absolwentów prawa decyduje się na karierę naukową i kontynuuje swoje kształcenie na trzecim stopniu studiów – na studiach doktoranckich, które w systemie dziennym lub zaocznym trwają cztery lata. Zaznaczyć należy, że osoba z tytułem doktora nauk prawnych po zdaniu egzaminu zawodowego, będącego egzaminem końcowym na aplikacji np. egzaminu adwokackiego czy radcowskiego, także może zostać wpisana na listę adwokatów lub radców prawnych i wykonywać czynnie zawód. Podobnie tyczy się to zawodu notariusza czy komornika.

Absolwent prawa może także założyć własną działalność gospodarczą, np. doradztwo prawne, i zajmować się udzielaniem porad prawnych oraz pisaniem pism procesowych, lub inną działalność niekoniecznie związaną z prawem.

Ponadto absolwent prawa może znaleźć również pracę w sądzie na stanowisku asystenta sędziego, w prokuraturze na stanowisku asystenta prokuratora czy w kancelariach prawnych, gdzie nie jest wymagana ukończona aplikacja, a wystarczy dyplom ukończenia studiów prawniczych. Należy jednak zaznaczyć, że na stanowisko asystenta sędziego lub asystenta prokuratora ogłaszany jest konkurs, który składa się z dwóch etapów: pisemnego (obejmującego test z wiedzy prawniczej) oraz ustnego.

Reasumując: absolwent prawa ma wiele możliwości znalezienia pracy. Ma możliwość zarówno rozwoju naukowego, jak i zawodowego.

Artykuł powstał z inicjatywy Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu.