Drugi spot prezentujący wypadek drogowy z udziałem Basi i Bejfa nie daje odpowiedzi na pytanie, czy ofiara przeżyła, czy nie. Nie wiemy więc jaką linię obrony przyjąć, ani też jak ostatecznie zostanie sformułowany akt oskarżenia - wyjaśnia adwokat Grzegorz Prigan komentując #BitwaPrawna.

Gdy podobną sprawę otrzymuje do poprowadzenia adwokat sprawcy lub pokrzywdzonego/rodziny ofiary, w głowie adwokata tworzą się przeróżne scenariusze i zadania matematyczne.

Tak, zadania matematyczne, bo prawo to nic innego, jak zapisany wzór matematyczny, który uwzględnia wszelkie możliwe wydarzenia, które mogą wystąpić w rzeczywistości. Zadania matematyczne, które mają swoje rozwiązania w konkretnym przepisie prawnym i które nie są opisane w przepisach, są zachowaniami bezkarnymi, zgodnie z paremią „nullum crimen sine lege” (łac. nie ma przestępstwa bez ustawy).

Zadaniem adwokata sprawcy jest takie dopasowanie przepisów procedury oraz prawa materialnego, aby odpowiedzialność sprawcy w ogóle nie wystąpiła lub też aby kara była jak najmniej surowa. Natomiast pełnomocnik pokrzywdzonego lub rodziny ofiary dążyć będzie do wykazania takich okoliczności, które pozwolą przypisać oskarżonemu winę i pociągnąć go do odpowiedzialności.

Skutek wypadku, czy to jest istotne?

Drugi film dotyczący Bitwy Prawnej de facto opowiada o możliwych skutkach wypadku. Basia może tego wypadku nie przeżyć, a to rodzi określone konsekwencje dla sprawcy i określa też możliwe do zastosowania procedury w sprawie. Procedura karna bowiem jest ściśle powiązana z prawem materialnym (Kodeksem Karnym) i od jego paragrafów uzależnione jest stosowanie konkretnych rozstrzygnięć końcowych.

I tak np. jeżeli sprawca popełnił przestępstwo spowodowania wypadku drogowego, a materiał dowodowy wyraźnie wskazuje na winę sprawcy, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne i jest to najkorzystniejsze rozstrzygnięcie na jakie może liczyć sprawca wypadku drogowego.

Jednak nie każda sprawa o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego może zostać warunkowo umorzona. Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została opisana w art. 66 § 1 k.k. i przewiduje, iż sąd może warunkowo umorzyć postępowanie jeżeli:
- wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;
- okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;
- sprawca nie jest karany za przestępstwo umyślne;
- właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania (sprawca) będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.Najważniejsze jednak, jaki był skutek wypadku: czy Basia (Masia) przeżyła? Aby postępowanie karne można było warunkowo umorzyć, kara przewidziana za przestępstwo nie może przekraczać 3 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo wypadku komunikacyjnego można wnosić tylko jeśli sprawcy zostanie przedstawiony zarzut z art. 177 §1 kodeksu karnego, czyli przestępstwa spowodowania wypadku drogowego ze średnim uszczerbkiem na zdrowiu.

Dlatego dla przebiegu procesu karnego i rozmiaru odpowiedzialności sprawcy tak ważne są skutki zdarzenia. Jeżeli obrażenia Basi (Masi) będą zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub też ofiara wypadku poniesie śmierć, o warunkowym umorzeniu postępowania mowy być nie może. Wynika to wprost z art. 66 § 2 kodeksu karnego i art. 177 § 2 kodeksu karnego.

Prawda, że matematyka?

Przyczyna wypadku drogowego: „zagapiłam się zwyczajnie”

Flint nawija i tłumaczy nam pośrednio, dlaczego doszło do wypadku, a wnikliwy obserwator dostrzegł zapewne w spocie Vixena i Bejfa, że Basia też nie jest bez winy.
Ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczymy, jaką linię obrony wymyślił Green, adwokat sprawcy, i wtedy postaram się przybliżyć, do czego dąży Green, a do czego Jędrzej prokurator.
#ZostawTenTelefon.

Grzegorz Prigan, adwokat