Obywatele będą lepiej informowani o inwestycjach powstających w ich sąsiedztwie. Uzyskają prawo do zgłaszania uwag podczas postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
Gminy będą musiały szczegółowiej informować swoich mieszkańców o toczących się postępowaniach wymagających na przykład oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko. Tak ma być już od jutra, kiedy to wejdzie w życie ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227).
Zgodnie z nową regulacją w przypadku prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko gmina będzie musiała niezwłocznie o tym powiadomić swoich mieszkańców. Informacje te muszą się znaleźć m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto mieszkańcy winni być poinformowani o samym wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie, czy urzędzie właściwym do wydania decyzji oraz urzędach właściwych do wydania opinii. Społeczność lokalna uzyska także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy. Zostanie też poinformowana nie tylko o możliwości składania uwag i wniosków, ale i terminie oraz sposobie ich przedstawiania.
Nowa ustawa rozszerza uprawnienia organizacji ekologicznych. Do tej pory ich udział w postępowaniu dotyczącym np. oceny oddziaływania inwestycji na środowisko uregulowany był w ustawie - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Przepisy te stanowiły, że deklaracja o udziale organizacji ekologicznych w takim postępowaniu powinna zostać zgłoszona w terminie 21 dni od jego rozpoczęcia. Zgodnie z nowymi przepisami organizacje ekologiczne nie będą już ograniczone tym 21-dniowym terminem. Będą mogły zgłosić swój udział, a także przedstawić swoje uwagi przez cały czas postępowania. Oznacza to, że uzyskają takie same prawa jak pozostałe strony.