Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o przekazanie informacji na temat prac nad nowelizacją ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

RPO zainteresowany jest także działaniami podejmowanymi w celu wdrożenia zaleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczących przewlekłości postępowań sądowych.

ETPC w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce stwierdził naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego. Polskie sądy nie zastosowały bowiem orzecznictwa trybunału dotyczącego oceny rozsądnego czasu trwania postępowania, a także „właściwego i wystarczającego zadośćuczynienia” za naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie.

Obowiązująca ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – w ocenie ETPC - nie gwarantuje wystarczającej ochrony.

Chodzi głównie o to, że sądy oceniając przewlekłość badały jedynie aktualny stan sprawy, nie uwzględniając toku postępowań we wcześniejszej instancji.

Kolejną kwestią, na którą zwrócił uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka są zbyt niskie sumy pieniężne przyznawane z tytułu przewlekłości postępowań. W ocenie rzecznika, jest to problem systemowy. W sprawach badanych przez ETPC kwoty przyznawane przez sądy krajowe stanowiły od 7 proc. do 25 proc. wartości kwoty przyznawanej zwykle w tego typu sprawach przez trybunał.

PS/źródło: RPO