Wraz z nadejściem wiosny na drogach coraz częściej pojawiają się hulajnogi elektryczne. Gdzie można poruszać się hulajnogą elektryczną? Jakie trzeba mieć uprawnienia, by nią kierować? Komu grozi mandat za jazdę hulajnogą elektryczną? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Gdzie można poruszać się hulajnogą elektryczną?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący hulajnogą elektryczną może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad:

  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu,
  • nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Jakie trzeba mieć uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną?

Dzieci do lat 10 nie mogą się poruszać hulajnogą elektryczną po drodze publicznej. Inaczej jest w strefie zamieszkania, gdzie mogą jeździć taką hulajnogą pod opieką osoby dorosłej, a młodzież w wieku od 10 do 18 lat musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Mandat za jazdę hulajnogą elektryczną po alkoholu

Prowadzenie hulajnogi elektrycznej pod wpływem alkoholu może skutkować odpowiedzialnością kierującego. Jest to bowiem wykroczenie wymienione w przepisach Kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z art. 87 § 2 Kodeksu wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1.000 złotych.

Co więcej, w razie popełnienia opisanego wyżej wykroczenia może zostać również orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Kiedy możemy mówić o stanie po użyciu alkoholu? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Surowsze kary dotyczą kierujących w stanie nietrzeźwości. Podlegają oni karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500 złotych.

Kierujący hulajnogą elektryczną odpowiada na zasadzie ryzyka

Kierujący hulajnogą elektryczną odpowiada na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że będzie mógł zwolnić się z odpowiedzialności jedynie w przypadku, gdy udowodni, że do powstania szkody doszło na skutek zadziałania siły wyższej, z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Zwolnienie się z odpowiedzialności może być szczególnie trudne, gdy poszkodowanym jest pieszy, zaś kierujący hulajnogą elektryczną poruszał się po chodniku. Wówczas osoby poszkodowane będą miały prawo do wystąpienie z roszczeniami do kierującego hulajnogą. W braku odpowiedniego, dobrowolnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, będzie on musiał zapłacić odszkodowanie z własnego majątku.

W przypadku zaś zderzenia z rowerem, zarówno kierujący hulajnogą elektryczną, jak i rowerzysta, będą odpowiadali na zasadzie ryzyka. Z kolei w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem roweru elektrycznego, obaj kierujący będą ponosić odpowiedzialność na zasadzie winy.