Przepisy w jasny sposób określają zasady dziedziczenia. Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, to jego spadek przyznaje się osobom należącym do ustalonych prawnie grup spadkobierców. Kto dziedziczy po zmarłym bracie lub zmarłej siostrze? Co, jeśli umrze dziecko? Wyjaśniamy.

Prawo spadkowe. Zmarły nie zostawił testamentu. Co wtedy?

Przepisy w jasny sposób określają zasady dziedziczenia i grupy spadkobierców. Do pierwszej należą małżonek i zstępni (dzieci) spadkodawcy. Do drugiej należą małżonek i rodzice spadkodawcy. Trzecia grupa to małżonek i rodzeństwo. W grupie czwartej są dziadkowie, w piątej pasierbowie, a w szóstej gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa.

Warto też dokładniej opisać kilka kwestii:

  • Jeżeli osoba zmarła nie miała dzieci, ale na wciąż żyją jej rodzice i małżonek/małżonka, to każdy z rodziców otrzymuje po 25 proc. spadku, a współmałżonek 50 proc.
  • Jeżeli osoba zmarła nie była w związku małżeńskim i nie posiadała dzieci, to w pierwszej kolejności spadek przypada rodzicom.
  • Jeżeli spadek należy się rodzeństwu, które już nie żyje, to w dalszej kolejności dziedziczą dzieci rodzeństwa.

Testament w Polsce. Jak powinien wyglądać?

Testament w Polsce powinien spełniać określone wymogi prawne, aby był uznany za ważny. Oto kilka kluczowych aspektów:

  • Testament własnoręczny: Całkowicie pisany, datowany i podpisany przez testatora (osobę sporządzającą testament). Nie wymaga obecności świadków.
  • Testament ustny: Możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy testator znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci i nie jest w stanie sporządzić testamentu pisemnego. Musi być sporządzony przed dwoma świadkami.
  • Zawartość: Testament powinien jasno określać wolę testatora odnośnie do dyspozycji jego majątkiem po śmierci. Może zawierać wskazanie spadkobierców, podział majątku, a także inne postanowienia, jak na przykład powołanie wykonawcy testamentu.
  • Zdolność do sporządzenia testamentu: Osoba sporządzająca testament musi być pełnoletnia i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Powinna również być świadoma swoich decyzji i konsekwencji sporządzenia testamentu.
  • Świadomi wykluczenia z testamentu: W Polsce istnieje instytucja zachowku, która daje pewnym bliskim zmarłego (np. dzieciom, małżonkowi) prawo do części spadku, nawet jeśli zostali wykluczeni z testamentu.
  • Zmiany i odwołanie testamentu: Testament może być w każdej chwili zmieniony lub odwołany przez testatora.
  • Przechowywanie: Testament własnoręczny jest zalecane przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w przypadku testamentu notarialnego, notariusz dba o jego przechowanie.