Kwota zasiłku pogrzebowego nie wzrosła od 2011 r. Nowy rząd planuje w tej kwestii podwyżkę i to znaczną. Projekt został już złożony w sejmie i ma duże szanse na realizację jeszcze w tym roku.Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy? W jakim terminie ZUS go wypłaci? Wyjaśniamy w tekście.

Zasiłek pogrzebowy. Ile wynosi? Ile po podwyżce?

Aktualnie to 4000 zł. Lewica złożyła już w sejmie projekt, w ramach którego kwota ma być wyraźnie większa. Zgodnie z tym projektem, świadczenie będzie uzależnione od wysokości minimalnej pensji i wynosił 150 proc. jej wartości. W związku z tym, od lipca tego roku, kiedy wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 4300 zł, kwota zasiłku pogrzebowego wzrosłaby do 6450 zł.

Zasiłek pogrzebowy. Kto może się ubiegać?

ZUS jasno określa przepisy, w których wyszczególnia, kto może ubiegać się o taki zasiłek. Są to:

 • małżonek (wdowa lub wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, macocha, ojczym i osoby przysposabiające,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej, które nie ukończyły 18. roku życia,
 • rodzeństwo,
 • babcia i dziadek,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

O zasiłek mogą się też starać m.in. domy pomocy społecznej, gminy, powiaty, pracodawcy i osoby obce dla zmarłego. Muszą jednak spełnić wcześniej bardzo istotny warunek, jakim jest pokrycie kosztów organizacji pochówku.

Zasiłek pogrzebowy 2024. Jakie dokumenty niezbędne?

Wniosek Z-12. Dodatkowo, należy dołączyć kilka dokumentów. Są to:

 • akt zgonu,
 • akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe,
 • dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą,
 • oryginały rachunków za poniesione koszty organizacji pogrzebu (mogą być kopie tylko wtedy, gdy oryginały są w banku – wówczas bank musi wydać potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę zasiłku?

Zasiłek powinien zostać wypłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku i wszystkich pozostałych niezbędnych dokumentów. Na konto bankowe, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres wnioskodawcy.

ZUS nie przyznał zasiłku. Co wtedy?

W ciągu miesiąca od otrzymania odmownej decyzji można się odwołać. Należy uczynić to za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał taką decyzję.