“W Unii Europejskiej ma powstać przestrzeń danych dotyczących zdrowia - EHDS. Obywatele będą mogli uzyskać dostęp do recept, diagnostyki obrazowej i testów laboratoryjnych w różnych państwach członkowskich UE” - Parlament Europejski już przyjął rezolucję.

Opieka zdrowotna w UE bardziej przyjazna pacjentom

Przepisy mają dawać pacjentom prawo dostępu do ich osobistych danych zdrowotnych w różnych systemach opieki zdrowotnej w UE i umożliwić pracownikom służby zdrowia dostęp do danych dotyczących ich pacjentów ściśle w oparciu o to, co jest niezbędne do leczenia. Dostęp obejmowałby elektroniczne recepty, diagnostykę obrazową i wyniki badań laboratoryjnych.

"Europejska platforma zdrowia"

Każde państwo ustanowiłoby krajowe usługi dostępu do danych zdrowotnych w oparciu o platformę MyHealth@EU. Ustawa określałaby również zasady dotyczące jakości i bezpieczeństwa danych dla dostawców systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) w UE, które byłyby monitorowane przez krajowe organy nadzoru rynku. EHDS umożliwiłby udostępnianie zagregowanych danych dotyczących zdrowia, w tym patogenów, roszczeń zdrowotnych i zwrotów kosztów, danych genetycznych i informacji z rejestrów zdrowia publicznego ze względu na interes publiczny, w tym badania, innowacje, kształtowanie polityki, edukację i bezpieczeństwo pacjentów.

Znaczące poparcie w PE dla rezolucji

Przy tym udostępnianie danych do celów reklamowych lub oceny wniosków ubezpieczeniowych będzie zabronione.

Europarlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów w sprawie ostatecznego kształtu nowych regulacji z państwami członkowskimi UE, które przyjęły swoje stanowisko 6 grudnia. Europosłowie przyjęli sprawozdanie, które posłuży jako mandat negocjacyjny w rozmowach z Radą UE na temat ostatecznego kształtu przepisów. Za rezolucją było 516 głosów, przy 95 przeciw i 20 wstrzymujących się.