Ewentualna nadwyżka, wynikająca z przekazania przez dewelopera właścicielowi nieruchomości kwoty wyższej, niż wyniósł koszt samodzielnego usunięcia usterek, podlega opodatkowaniu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to właścicielka domu, która z uwagi na jego liczne wady zgłosiła deweloperowi konieczność ich usunięcia w ramach gwarancji. Ten zastrzegł, że może usunąć wady, ale w ciągu trzech miesięcy. Kobieta nie mogła czekać tak długo. Obie strony zawarły w związku z tym porozumienie, na mocy którego właścicielka usunęła wady na własny koszt, a następnie przedstawiła rachunki deweloperowi. Ten zwrócił jej pieniądze.

Kobieta była przekonana, że otrzymana przez nią kwota nie jest przychodem podatkowym i w związku z tym deweloper nie powinien był wystawić ani przekazać jej oraz urzędowi skarbowemu rocznej informacji PIT-11.

Przychód podatkowy a zwrot od dewelopera

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na art. 577 par. 1–3 i art. 579 par. 1–2 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), z których wynika, że gwarancja ma charakter dobrowolny, wynika ze złożenia oświadczenia gwarancyjnego, którego przedmiotem jest określenie obowiązków gwaranta i uprawnień kupującego. Przepisy dotyczące gwarancji nie przewidują wypłaty przez gwaranta odszkodowania lub rekompensaty za stwierdzone wady ani nie określają jego wysokości lub zasad ustalania – podkreślił organ.

Uznał zatem, że kwota, którą otrzymała kobieta z tytułu uznanych przez dewelopera w ramach gwarancji wad wykonawczych, jest dla niej przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Deweloper miał obowiązek wykazać ją w rocznej informacji PIT-11, stosownie do art. 42a ustawy o PIT, a podatniczka musiała wykazać ją w zeznaniu za rok podatkowy, w którym kwota ta została wypłacona – wyjaśnił dyrektor KIS.

Rachunek dla dewelopera a PIT

Zarazem jednak dodał, że podatniczka miała prawo uwzględnić w zeznaniu wydatki, które sama poniosła na usunięcie wad. Ma tu bowiem zastosowanie ogólna zasada z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

W rezultacie opodatkowana jest wyłącznie ewentualna nadwyżka kwoty otrzymanej od dewelopera nad udokumentowanymi wydatkami poniesionymi na samodzielne usunięcie wad.©℗