We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego zakaz noszenia w miejscu pracy przez urzędników UE symboli religijnych nie jest dyskryminujący.

Wolność religii i sfera publiczna w UE

Trybunał nie uznaje tego zakazu za dyskryminację, jeśli jest on "stosowany w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne".

Zaczęło się od rozpatrzenia przez TSUE sprawy kierowniczki biura gminy Ans w Belgii, której zakazano noszenia chusty islamskiej w miejscu pracy. Zainteresowana uznała, że jej wolność religii została naruszona i że jest ofiarą dyskryminacji. Kobieta co do zasady nie ma kontaktu z użytkownikami usług publicznych. Dodatkowo gmina zmieniła swój regulamin pracy i zobowiązuje obecnie swoich pracowników do przestrzegania "ścisłej neutralności".

TSUE w ogłoszonym wyroku przypomniał:

Zakazuje się wszelkich form prozelityzmu, a noszenie widocznych symboli ujawniających przynależność ideologiczną lub religijną jest zakazane w odniesieniu do wszystkich pracowników, w tym pracowników niemających kontaktu z obywatelami.

Pytanie do TSUE skierował sąd pracy w Liege, przed którym religijna Belgijka chciała dowieść swoich praw do noszenia odzieży religijnej w miejscu pracy.

Kto rozstrzyga o obecności symboli religijnych w sferze publicznej?

Sędziom TSUE nikt nie zarzuci jednostronności, ponieważ dodają jednocześnie:

Podobnie uzasadniony jest wybór przez inną administrację publiczną polityki zezwalającej, w sposób ogólny i bez rozróżnienia, na noszenie widocznych symboli ujawniających przekonania, w szczególności światopoglądowe lub religijne.

Trybunał zwrócił uwagę, na "zakres uznania w odniesieniu do koncepcji neutralności służby publicznej", który przysługuje jednostkom administracyjnym w każdym państwie członkowskim. Neutralność sfery publicznej stanowi dla TSUE cel, lecz "dla jego osiągnięcia środki powinny ograniczać się do tego, co ściśle konieczne. Do sądów krajowych należy zbadanie przestrzegania tych wymogów".