• Do kiedy zachowają ważność wiążące informacje taryfowe wydane przed 1 maja 2016 r.
  • Czy można rozpocząć starania o przyznanie statusu AEO już teraz
  • Gdzie płacić cło i rozliczać VAT z tytułu importu towarów w ramach odprawy scentralizowanej
  • Czy unijny kodeks celny przewiduje procedurę pozwalającą na niepłacenie cła od komponentów użytych do produkcji towarów, które zostaną sprzedane poza UE

Dyrektor Izby Celnej w Warszawie na wniosek naszej spółki wydał 20 lutego 2016 r. wiążącą informację taryfową. Czy ta wiążąca informacja taryfowa będzie ważna po 1 maja 2016 r.?

Zgodnie z przepisami przejściowymi do unijnego kodeksu celnego decyzje w sprawie wiążących informacji wydane przed 1 maja 2016 r. na podstawie przepisów wspólnotowego kodeksu celnego pozostają nadal w mocy. Wydana na rzecz spółki wiążąca informacja taryfowa pozostanie ważna przez określony w niej okres. Po 1 maja wiążąca informacja taryfowa, zgodnie z nowymi przepisami, będzie wiążąca zarówno dla organów celnych, jak i dla spółki. Ponadto spółka, jako posiadacz wiążącej informacji taryfowej, powinna pamiętać o ciążącym na niej obowiązku polegającym na powoływaniu numeru informacji w polu 44 zgłoszenia celnego, które obejmuje te same towary, których ona dotyczy.
Podstawa prawna
Art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeksy celny (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269, s. 1).
Art. 20 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 343, s. 558).
Art. 252 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2446 z 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 343, s. 1).

Jako importer jestem zainteresowany uzyskaniem certyfikatu AEO zgodnego z warunkami określonymi w nowych przepisach. Czy mogę rozpocząć starania o przyznanie statusu AEO już teraz?

Zgodnie z nowymi przepisami już teraz można uzyskać status AEO w pełni zgodny z nowymi regulacjami. Certyfikat AEO wydany na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego będzie jednak ważny dopiero od 1 maja 2016 r. Uzyskanie statusu AEO na nowych zasadach przed 1 maja 2016 r. pozwoli na uniknięcie jej ponownej oceny przez organ celny. Ponowną oceną zostaną objęte wszystkie obowiązujące 1 maja 2016 r. pozwolenia, wydane na czas nieokreślony na gruncie wspólnotowego kodeksu celnego, w tym świadectwa AEO wszystkich typów.
Podstawa prawna
Art. 346 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 343, s. 558).

Jestem polskim przedsiębiorcą. Regularnie dokonuję importu towarów z krajów trzecich. Obecnie są one odprawiane w Polsce, ale w przyszłości miałyby być odprawiane również w Niemczech i Holandii. Rozważam skorzystanie z odprawy scentralizowanej, jednak mam wątpliwości co do tego, gdzie płacić cło i rozliczać VAT z tytułu importu towarów.

Nowo wprowadzona instytucja odprawy scentralizowanej pozwala na załatwianie wszystkich formalności w lokalnym urzędzie celnym, niezależnie od tego, gdzie towary są przedstawiane do odprawy. To na urzędzie celnym właściwym dla przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek komunikowania się z urzędem celnym, w którym są przedstawiane towary, w tym również rozliczania należności celnych. Polski przedsiębiorca powinien rozliczać zarówno cło, jak i VAT w Polsce. Należy pamiętać, że stosowanie odprawy scentralizowanej jest uzależnione od uzyskania stosownego pozwolenia, o które mogą się starać wyłącznie upoważnieni przedsiębiorcy (AEO).
Podstawa prawna
Art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeksy celny (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269, s. 1).
Art. 13 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Nasza firma produkuje urządzenia elektroniczne z wykorzystaniem komponentów importowanych z Chin. Wytworzone produkty są sprzedawane zarówno do odbiorców w Unii Europejskiej, jak i na rynki w krajach trzecich. Zastanawiam się, czy unijny kodeks celny przewiduje procedurę pozwalającą na niepłacenie cła od komponentów użytych do produkcji towarów, które zostaną sprzedane poza UE. Czy sytuację zmienia okoliczność, że nie jestem w stanie z góry przewidzieć, jaka część towarów zostanie wyeksportowana?

Unijny kodeks celny w bardzo istotny sposób modyfikuje znaną wcześniej procedurę uszlachetniania czynnego, utrzymując możliwość osiągnięcia oszczędności z tytułu uniknięcia obowiązku zapłaty cła od komponentów użytych do produkcji towarów wywożonych poza UE. Nowa procedura stanowi połączenie dotychczasowych procedur uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, w systemie ceł zwrotnych i procedury przetwarzania pod kontrolą celną.
Korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego nie będzie się wiązało z koniecznością powrotnego wywozu wszystkich wytworzonych w jej ramach towarów.
Ewentualne dopuszczenie części towarów do obrotu w UE nie będzie powodowało konieczności zapłaty odsetek kompensacyjnych.
Podstawa prawna
Tytuł VII rozdział 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269, s. 1).