Przesłuchanie, którego celem jest ujawnienie czterech środków dowodowych, a mianowicie: zeznania świadka, wyjaśnienia oskarżonego, opinii biegłego oraz strony procesu cywilnego, w oczach osoby małoletniej jawi się, jako czynność szczególnie nieprzyjemna. Niestety, w celu zebrania niezbędnych informacji dla poprawności czynności procesowych, często konieczne jest odebranie wyjaśnień od osób młodych, a nawet dzieci. Sprawdź, czym jest niebieski pokój przesłuchań? Jak wyposażyć pokój przesłuchań dla małoletnich?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Niebieski pokój, do czego służy?
 • W jakim celu powstała idea pokoju przesłuchań przyjaznego dzieciom?
 • Jakie powinno być wyposażenie pokoju przesłuchań przyjaznego dzieciom?

Czym jest niebieski pokój?

W trosce o komfort pokrzywdzonego, a w szczególności dzieci, w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości zaczęły powstawać pomieszczenia, w których osoby przesłuchiwane miałyby poczuć się bezpiecznie.

Przyjazny pokój przesłuchań powinien sprawiać wrażenie miejsca przyjaznego, realizującego potrzeby przesłuchiwanego w postaci minimalizacji stresu wynikającego z faktu bycia świadkiem lub uczestnikiem rozprawy sądowej. Ma to także ułatwić uzyskanie od dziecka wiarygodnych materiałów dowodowych w trakcie przesłuchania.

Dotychczasowa praktyka wielokrotnie wykazała, że pokój przesłuchań dla dzieci usytuowany poza salą posiedzeń sądowych chroni małoletniego przed bezpośrednim kontaktem z oprawcą w trakcie czynności procesowych, co w dużym stopniu wpływa na wartość zeznań, a także zapobiega – o ile to w ogóle możliwe – przeżywaniu doznanej wcześniej traumy.

Niebieski pokój przesłuchań z założenia ma zapewnić dziecku:

 • spokojną atmosferę;
 • poczucie bezpieczeństwa;
 • ograniczyć stres związany z daną sprawą.

Wypada dodać, że wszelkie kwestie związane z zapewnieniem możliwie najlepszych warunków przesłuchań osób małoletnich znajdują swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych obowiązujących w Polsce. Mówi o tym między innymi art. 185b § 1 kpk, którego celem jest zaoszczędzenie małoletniemu przeżyć, mających związek z popełnionym przestępstwem, popełnionym z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej.

Blue room – geneza

Niebieski pokój przesłuchań przyjazny dzieciom jest pokłosiem działań Fundacji Dzieci Niczyje, założonej w 1991 roku. Dodajmy, że jest to organizacja non-profit. W 2016 roku dokonano zmiany nazewnictwa. W efekcie powstała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS).

W pierwszych latach działalności wysiłki fundacji zostały skierowane w kierunku:

 • Oferowania krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomocy psychologicznej oraz prawnej;
 • wpływanie na proces legislacyjny, by prawo jak najlepiej chroniło interes dziecka;
 • Starania o podniesienie kompetencji osób, które pracujących na co dzień z małoletnimi w kontekście diagnozy krzywdzenia i interwencji.

Już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiły się pierwsze postulaty dotyczące wprowadzenia procedur wymagających respektowania przez policjantów potrzeb ofiar gwałtów.

Dopasowanie płci osoby prowadzącej przesłuchanie, a także czynności okazania osoby podejrzewanej przy użyciu tzw. lustra fenickiego, czy wreszcie konkluzja, że osoby małoletnie chętniej zeznają poza salą rozpraw, doprowadziły do powstania przyjaznego pokoju przesłuchań.

Jednak swoją ostateczną nazwę blue room zawdzięcza psychologom, którzy wykazali, że na powstanie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, wyciszenia i ogólnego komfortu osób zeznających wpływają odpowiednio dobrane kolory ścian pomieszczenia oraz przyjazne i znane dzieciom wyposażenie (kredki, papier, gry). Tym samym wzrasta jakość i wiarygodność zgromadzonego materiału dowodowego.

22 lutego 2007 roku, występujące pod wspólnym mianem Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci instytucje zajmujące się przesłuchaniami (prokuratura, sądy), a także prowadzące pokoje przesłuchań dziecięcych (policja, placówki pomocowe, organizacje pozarządowe), wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości sformułowały standardy, jakim miałyby podlegać miejsca przesłuchiwania dzieci. W ten sposób poznaliśmy kryteria, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci.

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci – warunki techniczne

Szczegółowe wymogi, jakim podlega przyjazny pokój przesłuchań, opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 roku, w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a – 185c kpk (Kodeks Postępowania Karnego).

Niebieski pokój przesłuchań Dzieci de facto składa się z dwóch oddzielnych pomieszczeń:

 • pokoju przesłuchań;
 • pokoju technicznego.

Omówmy standardowe wyposażenie każdego z wymienionych powyżej, posługując się przykładem zaczerpniętym z propozycji firmy Comarch, dysponującej 30-letnim doświadczeniem w branżach: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, służbie zdrowia, przemyśle, administracji publicznej, oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wyposażenie Comarch Blue Room

 • Kamery rejestrujące obraz z sali przesłuchań

Urządzenia rejestrujące obraz wysokiej rozdzielczości z sali przesłuchań do pokoju technicznego. Kamery wiernie oddają mimikę oraz gestykulację, umożliwiając profesjonalistom ocenę mowy ciała dziecka. Aparatura wideo pozwala też na śledzenie sylwetki świadka, nawet kiedy znajduje się on w ruchu.

 • Urządzenia rejestrujące dźwięk z pokoju przesłuchań

Czułość mikrofonów i ich usytuowanie (stół, sufit) umożliwia wychwycenie wszystkich dźwięków, niezależnie od stopnia ich nasilenia. Na wysoką jakość przekazu nie wpływa zmiana miejsca położenia świadka. Dźwięk pozbawiony jest pogłosów lub sprzężeń.

 • Słuchawki bezprzewodowe dla sędziego oraz psychologa

Bezpośredni kontakt ze świadkiem realizowany jest za pomocą zestawów słuchawkowych, stanowiących wyposażenie sędziego, psychologa i innych osób biorących udział w postępowaniu sądowym. Dodatkowo słuchawki bezprzewodowe nie krępują ruchów ani w żaden sposób nie ograniczają swobody użytkownika.

Wyposażenie pokoju technicznego Comarch

 • Mikrofony do komunikacji z osobami w pokoju przesłuchań

Urządzenia rejestrujące audio umożliwiają przekaz oraz zapis cyfrowy pytań i wypowiedzi wszystkich osób znajdujących się w pokoju technicznym. Rejestracja odbywa się w czasie rzeczywistym.

 • Głośniki oraz słuchawki, w których słychać przebieg rozmowy w pokoju przesłuchań

Aparatura audio (głośniki, słuchawki) pozwala nadzorować przebieg przesłuchania oraz jego zapis. Umożliwia także kontakt głosowy pomiędzy uczestnikami postępowania. Zarejestrowane na nośnik cyfrowy sygnały audio-wideo spełniają wszystkie wymogi prawne, pozwalające traktować je, jako dowód w trakcie rozprawy.

 • Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym

Komputer wyposażony jest w oprogramowanie narzędziowe pozwalające na: spisanie protokołu przesłuchania, sterowanie przebiegiem nagrania, nadzór nad poprawnością działania urządzeń technicznych.

 • Terminal dający możliwość kontaktu z innymi placówkami sprawującymi nadzór nad postępowaniem procesowym

Terminal wideokonferencyjny umożliwia przeprowadzenie wideokonferencji z inną placówką (sądem, policją lub prokuraturą). Jest to niezwykle istotne w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych działań, np. na skutek okoliczności ujawnionych w trakcie przesłuchania.

 • Oprogramowanie techniczne

Oprogramowanie sterujące kamerą oraz funkcjami Pan/Tilt/Zoom, bądź monitorujące funkcje auto tracking.

Rozwiązania zastosowane przez Comarch upraszczają odtwarzanie zapisu audio-wideo z poziomu aplikacji sądowych. Dzieje się tak na skutek zgodności plików z formatem wykorzystywanym w Sądach Powszechnych. Współpraca merytoryczna firmy z podmiotami wymiaru sprawiedliwości zaowocowała dostosowaniem zapisów, bez konwersji i dodatkowego formatowania plików.

Inne korzyści z wykorzystania Comarch Blue Room:

 • Sporządzanie protokołów i adnotacji zsynchronizowanych z zapisem audio-wideo;
 • Łatwe zarządzanie plikami po zakończonej rejestracji przesłuchania (nagranie na płytę, edycja protokołu);
 • Dostęp do wideokonferencji z pokoju przesłuchań za pośrednictwem terminala wideokonferencyjnego;
 • Swoboda konfiguracji liczby mikrofonów, kamer, funkcji zarządzania strumieniami audio-wideo
 • W celu uzyskania lepszych parametrów sygnału audio stosuje się rejestrację wielokanałową;
 • Użytkownik zarządza obrazem wyświetlanym na ekranie wielkoformatowym oraz dokonuje wyboru źródła obrazu. Kontrola przekazu odbywa się z poziomu aplikacji.

Wszelkich odpowiedzi dotyczących parametrów technicznych niebieskiego pokoju przesłuchań, udzielą bezpłatnie specjaliści, za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Sprawdź, jakie są sprawdzone rozwiązania w zakresie rejestracji przesłuchań w przyjaznym pokoju przesłuchań dzieci.