ORZECZENIE

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał postanowienie, w którym stwierdził, że brak kontroli granicznej nie jest równoznaczny z wolnością wyjazdu z państwa oskarżonego, na którym ciąży zakaz opuszczania kraju. Sędziowie zastosowali wobec oskarżonego zakaz, o którym mowa w art. 277 par. 1 kodeksu postępowania karnego.

Zgodnie z tym przepisem, w razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju.

Zniesienie kontroli granicznej w ramach Unii Europejskiej, które jest wynikiem wejścia Polski do strefy Schengen, nie zwalnia oskarżonego od obowiązku powstrzymywania się od opuszczania granic kraju.n

Postanowienie SA w Katowicach, sygn. akt II AKz 238/08