Mimo podejmowania licznych działań, kobiety wciąż doświadczają nierównego traktowania na rynku pracy, bywają ofiarami przemocy i są niedoreprezentowane w życiu publicznym – podkreślił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w Międzynarodowym Dniu Kobiet.

RPO zaapelował w środę do instytucji publicznych o zwiększenie determinacji w działaniach prowadzących do realizacji równości kobiet i mężczyzn, zgodnie z przyjętym przez ONZ hasłem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet: "Planeta 50-50 do 2030: krok naprzód na rzecz równości płci".

„Chciałbym zatem podkreślić, że dyskryminacja kobiet narusza zasady równości praw i poszanowania godności ludzkiej, hamuje wzrost dobrobytu społeczeństwa i rodziny, a także utrudnia pełne rozwinięcie możliwości i potencjału kobiet” – wskazał Bodnar.

RPO uważa, że kobiety w Polsce i na całym świecie nadal zmagają się z ubóstwem związanym m.in. z ich sytuacją na rynku pracy, różnicą w wynagrodzeniach i wysokością emerytur.

Jak zaznaczył, to kobiety są najczęściej ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej.

Istotnym problemem, w ocenie RPO, pozostaje niedoreprezentacja kobiet pełniących funkcje publiczne. W dzisiejszym Sejmie kobiety stanowią zaledwie 27 proc. wszystkich posłów.

Zdaniem RPO, ograniczane są prawa reprodukcyjne kobiet m.in. w zakresie dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, godnych warunków porodu i świadomej decyzji o założeniu rodziny.

Bodnar wskazał, że do RPO, który pełni funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania, wpływają wnioski dotyczące dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć.

Podkreślił jednocześnie, że jest wiele kobiet, których problemy nie są widoczne dla instytucji publicznych. Dlatego, jak dodał, szczególnie ważne są wysiłki organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.

RPO wskazał, że zagwarantowanie równych praw kobietom i mężczyznom w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym jest obowiązkiem państwa wynikającym wprost z art. 33 ust. 1 Konstytucji RP.

Rzecznik przypomniał, że kobieta i mężczyzna mają równe prawa do kształcenia, zatrudnienia i awansów, jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, zabezpieczenia społecznego oraz zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

8 marca, od 1975 r., obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Data ta, jak wskazał RPO, weszła na stałe do światowego kalendarza na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanawiającej Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie.