Dzisiejszym wyrokiem Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził swoje niedawne orzecznictwo, zgodnie z którym państwo członkowskie może wyłączyć z kręgu uprawnionych do niektórych świadczeń obywateli innych państw członkowskich, w trakcie pierwszych trzech miesięcy ich pobytu na terytorium tego kraju.

Trybunał przypomniał, że obywatele UE mają prawo pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków i formalności poza wymogiem posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Skoro w tym okresie państwa członkowskie nie mogą wymagać od obywateli Unii, by posiadali oni wystarczające środki utrzymania oraz ubezpieczenie zdrowotne, to tym samym dyrektywa zezwala im na odmowę przyznania im  jakiegokolwiek świadczeń, w pierwszych trzech miesiącach. W ocenie TSUE, taka odmowa nie wymaga badania indywidualnej sytuacji zainteresowanego.

PS

Wyrok TSUE z 25 lutego 2016 roku C-299/14