W swojej opinii HFPC pozytywnie oceniła proponowane zmiany ograniczające możliwość stosowania wniosku o skazanie bez rozprawy, dobrowolnego poddania się karze, jak również uchylenie art. 59a kodeksu karnego, który pozwalał na umorzenie postępowania karnego (na wniosek pokrzywdzonego) wobec sprawcy określonych występków.

Fundacja krytykuje natomiast regulacje, które zawężają zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem HFPC, proponowana regulacja uniemożliwi dochodzenie w ramach postępowania karnego odpowiedzialności za szkody wyrządzone stosowaniem środków karnych. Ponadto dochodzenie odpowiedzialności za niesłuszne stosowanie innych niż zatrzymanie środków przymusu procesowego będzie możliwe tylko na drodze cywilnoprawnej - alarmuje HFPC.

Wątpliwości fundacji budzi również kwestia zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej. "Część proponowanych zmian w zakresie dostępu do akt postępowania przygotowawczego jest sprzeczna z postanowieniami dyrektywy UE o dostępie do informacji w postępowaniu karnym" - wskazuje HFPC.

Zwraca też uwagę, że nowelizacja nie zawiera analizy pod kątem zgodności projektowanych rozwiązań ze standardami wynikającymi z europejskiej konwencji praw człowieka. -Największe wątpliwości z punktu widzenia standardów ETPC budzą zmiany dotyczące tymczasowego aresztowania – ocenia Barbara Grabowska-Moroz, prawniczka HFPC.

PS/źródło: HFPC