Rezerwami celową i ogólną przewidzianą w budżecie samorządu terytorialnego dysponuje zarząd jednostki samorządowej. Jak pokazują uchwały regionalnych izb obrachunkowych cały czas zdarzają się uchybienia przy uchwalaniu, zmianie i przyjmowaniu budżetów na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Niebagatelną sprawą przy planowaniu budżetu jest właściwe zaplanowanie inwestycji.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki i jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała ta stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Uchwała ta zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP