Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zapadł w sprawie Kalda v. Estonia (skarga nr 17429/10). Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka.

W niniejszej sprawie więzień skarżył się na odmowę udzielenia mu dostępu do trzech stron internetowych, zawierających informacje prawne. Jego zdaniem, w świetle estońskich regulacji, naruszyło to jego prawo do uzyskania informacji, jakie były mu potrzebne do prowadzenia postępowań sądowych, których był uczestnikiem.

Administracja jednostki penitencjarnej, w której odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności, odrzuciła jego wniosek o przyznanie dostępu do strony internetowej Biura Informacji Rady Europy w Talinie i dwóch rządowych baz danych, tj. strony internetowej kanclerza sprawiedliwości i parlamentu Estonii. Zawierały one tłumaczenia i streszczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, opinie prawne oraz projekty ustaw, uzasadnienia, protokoły z posiedzeń parlamentu Estonii.

Trybunał stwierdził, że państwa strony konwencji nie są zobowiązane do zapewnienia więźniom dostępu do internetu. Niemniej jednak, jeśli państwo chce umożliwić osadzonym korzystanie ze stron www (tak jak w przypadku Estonii), to musi podać powody odmowy dostępu do określonych treści w sieci. W ocenie ETPC w niniejszej sprawie podane przyczyny, tj. względy bezpieczeństwa i koszty, nie są wystarczające dla usprawiedliwienia ingerencji w prawo do informacji.

PS/źródło: RPO