Zmieniły się wymogi dotyczące wyrabiania praw jazdy kategorii A, C i D. Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami wprowadza także nowe kategorie praw jazdy i zmiany w sposobie gromadzenia informacji o kierowcach.

W grudniu Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Pozew dotyczył niedopełnienia obowiązku prawidłowej transpozycji przepisów w sprawie praw jazdy. Obok Niemiec i Finlandii, Polska nie dostosowała przepisów do zaleceń unijnych. Zdaniem KE, Polska nie wydawała praw jazdy na wymagane okresy ważności a także nie zdefiniowała niektórych kategorii praw jazdy. Przedmiotem pozwu było też niewdrożenie przepisów dotyczących miejsca zamieszkania, zwłaszcza w odniesieniu do osób mieszkających kolejno w różnych krajach UE.

Nowela, której przepisy weszły w życie 23 stycznia 2016, dostosowuje ustawę do dyrektywy unijnej. Do tej pory, prawo jazdy kategorii A mógł uzyskać już 18-letni funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej wykonujący motocyklem czynności służbowe. Na skutek zastrzeżeń KE co do wieku uprawniającego do wyrobienia prawo jazdy na motocykl, przepis ten został usunięty. Odtąd wiek uprawniający do jazdy motocyklem to 24 lata.

Funkcjonariusze straży pożarnej prawo jazdy kat. C będą mogli uzyskać po ukończeniu 19 roku życia, a prawo jazdy kat. D, gdy ukończą 21 lat.

Zmienił się także przepis dot. uzupełniania definicji miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Chodzi o osoby, których miejsce zamieszkania i miejsce pracy mieszczą się w różnych krajach. W art. 11 ust.1 ptk 5 ustawy określono, warunki po których spełnieniu możliwe jest wydanie prawa jazdy w Polsce. Osoba ta musi:

  • Przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

  • Przebywać regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  • Przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  • Przebywać na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Wymiana informacji na temat praw jazdy będzie odbywać się za pośrednictwem sieci RESPER. Celem jest realizacja dyrektywy unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. System wymiany informacji ma pomóc dopilnować, czy dana osoba w obrębie UE nie posiada więcej niż jednego prawa jazdy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami