NRA uzasadnia, że problematyka ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki jest przedmiotem jej szczególnego zainteresowania.

"Dostrzeżone przez wnioskodawców problemy konstytucyjne w istocie odnoszą się do kwestii skuteczności środków ochrony praw i wolności jednostki, w szczególności prawa do sądu i bezpieczeństwa prawnego jednostki"- czytamy w dokumencie.

Adwokaci zwracają też uwagę, że "wzorce kontroli konstytucyjnej, odnoszące się także do zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady trójpodziału i równowagi władz, odrębności i niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów konstytucyjnych, z oczywistych względów dotyczą obszarów pozostających w nieustannym zainteresowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej."

Z powyższych względów NRA chciałaby zaprezentować Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię amicus curiae byłaby pomocna w zbadaniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

PS/źródło: NRA