W swojej opinii ostrzega, że podporządkowanie prokuratury ministrowi sprawiedliwości z jednoczesnym wyposażeniem go w szereg instrumentów o charakterze nadzorczym niekorzystnie wpłynie na niezależność śledczych prowadzących postępowania przygotowawcze.

KRS negatywnie odniosła się do art. 19 par. 4 projektu, który przewiduje utworzenie w strukturach Prokuratury Krajowej Wydziału Wewnętrznego, tj. samodzielnej komórki właściwej do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych przestępstw popełnionych przez sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury. "Projektodawca nie wskazał w uzasadnieniu projektu argumentów obrazujących skalę tego problemu, ani przekonywająco nie uzasadnił, że dotychczasowy sposób prowadzenia postępowań karnych w tym zakresie wobec sędziów jest nieskuteczny bądź wymaga zdecydowanej reformy i to w tym kierunku. Z uzasadnienia projektu nie wynika również, żeby realna była potrzeba tworzenia takiej jednostki o charakterze specjalnym. Postulowane przez projektodawcę utworzenie takiego Wydziału Wewnętrznego prowadzącego postępowania przygotowawcze wobec sędziów może prowadzić do podważenia zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości oraz godzić w dobro szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości" - wskazano w opinii.

Zastrzeżenia KRS budzi także niejasne i ogólnikowe sformułowanie przepisu zawartego w art. 12 omawianej ustawy. "Zbyt szeroko ujęto zakres podmiotów, którym mogą być przekazywane informacje dotyczące konkretnych spraw zarejestrowanych w jednostkach prokuratury. Nieostre są również przesłanki udostępniania tych informacji" - czytamy w opinii.

Dodatkowo Rada zauważa, że w projektowanym art. 75 par. 1 pkt 2 wymogiem powołania na stanowisko prokuratora jest wymóg posiadania nieskazitelnego charakteru. "Mając to na uwadze jako zbędne należy ocenić wskazanie w art. 75 par. 1 pkt 8 projektu negatywnej przesłanki wyboru wykluczającej powołanie na stanowisko prokuratora osoby, która będąc sędzią i orzekając uchybiła godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem" - napisano.

PS/źródło: KRS