W skierowanym do przewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych piśmie zaproponowano szczegółowe rozwiązania w zakresie procedury postępowania z informacjami objętymi zakazami dowodowymi pozyskanymi w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Poprawki mają na celu wyposażenie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej, w środek pozwalający zakwestionować przed sądem możliwość wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę związaną z wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją, o których mowa w art. 180 par. 2 k.p.k.- wskazano w ekspertyzie.

Jej autorzy uzasadniają, że potrzeba wprowadzenia zmian w tym zakresie wynika także z uprzywilejowanego statusu komunikacji pomiędzy prawnikiem a klientem jako warunku prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, co niejednokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie ETPC.

"Jest to jedna poprawka, która nie zmienia istoty projektu i zapewnia spójność systemową prawa ( poprzez wprowadzenie istniejącego już standardu wskazanego w art. 180 par. 2 k.p.k.)"- czytamy w opinii.

Z kolei aby umożliwić realizację uprawnienia do złożenia zażalenia na postanowienie sądu o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, przez osoby obowiązane do jej zachowania, sugerują wprowadzenie "zmiany powiązanej dotyczącej doręczenia postanowienia osobie zobowiązanej do zachowania tajemnicy zawodowej."

PS/źródło: KIRP