Prokurator generalny przedstawił swoje stanowisko w sprawie zainicjowanej wnioskiem rzecznika praw obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego. Wystąpienie dotyczyło pięcioletniego terminu na wznowienie postępowania cywilnego. Zdaniem RPO termin ten nie powinien mieć zastosowania do przypadków, gdy sąd orzekał na podstawie przepisów uznanych później przez TK za niezgodne z ustawą zasadniczą.

W pisemnym stanowisku prokurator generalny w całości podzielił zarzuty rzecznika zawarte we wniosku do trybunału. Podobnie jak RPO, PG uważa, że tylko sąd konstytucyjny jest uprawniony do dokonania oceny, jaki skutek powinno mieć jego orzeczenie: czy wyrok może odnosić się do wydanych już orzeczeń, czy też ma mieć skutek tylko na przyszłość.

"Określony w ustawie termin na wznowienie postępowania ogranicza prawo do sądu osobom, w sprawach których wyrok zapadł wcześniej niż 5 lat przed orzeczeniem TK. Pozbawia je ponadto prawa do ubiegania się o odszkodowanie za bezprawne działania państwa, gdyż warunkiem wystąpienia o odszkodowanie jest wcześniejsze wznowienie postępowania. Taka sytuacja stanowi również naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa"- czytamy w stanowisku PG.

PS/źródło: RPO