Postępowanie przed sądem cywilnym nie zawsze rodzi konieczność ustanawiania zawodowego pełnomocnika, gdyż z powodzeniem można samemu reprezentować swoje interesy. Wystarczy poznać pewne reguły rządzące postępowaniem cywilnym. W dzisiejszym poradniku podpowiemy natomiast, jak prawidłowo samemu sporządzić pozew o zapłatę.

Co zawiera pozew?
Pozew to nic innego jak pismo procesowe, pierwsze, jakie wnosimy w sprawie. Każdy pozew musi więc zawierać pewne elementy treści:
• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
• imię i nazwisko lub nazwę stron (powoda, pozwanego/pozwanych), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
• oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew o zapłatę);
• osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
• wymienienie załączników.


Poradnik - Sprawy cywilne [ wzór dokumentu ]

Ponieważ pozew jest pierwszym pismem w sprawie, powinien ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
• oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
• numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.

Wartość przedmiotu sporu

W pozwie powinniśmy wskazać wartość przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna, wtedy to ona stanowi wartość przedmiotu sporu. Wartości przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

Wartość przedmiotu sporu ma istotne znaczenie dla właściwości rzeczowej sądu, do którego wnosimy pozew. To od jej wysokości zależy, czy właściwy w sprawie będzie sąd rejonowy czy sąd okręgowy. Do właściwości sądu okręgowego należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wyżej wymienione sprawy oraz sprawy, których wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych rozpoznaje sąd rejonowy.

Co powinno się znaleźć w pozwie o zapłatę?

Po pierwsze wskazujemy datę i miejsce sporządzenie. Następnie - sporządzając pozew o zapłatę - wskazujemy sąd, do którego pozew wnosimy np. Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Poznaniu. Następnie określamy kto jest stroną powodową, a kto strona pozwaną (podajemy imię, nazwisko, firmę, adres itp.). Jak wyżej już wspomniano co do zasady podajemy także wartość przedmiotu sporu.

W dalszej kolejności określamy nasze pismo procesowe jako pozew o zapłatę, po czym wskazujemy w punktach, czego się domagamy od sądu, np. „ w imieniu własnym wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 76 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. Możemy także w tym miejscu wnieść wniosek o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda. Następnie uzasadniamy nasze żądanie. W uzasadnieniu wskazujemy wszytki okoliczności, które mają potwierdzić nasze żądanie, dowody na poparcie naszych tez oraz wymieniamy dowody, które mają potwierdzać nasze roszczenie. Dowodem może być np. umowa , z której wynika obowiązek zapłaty przez pozwanego. Na koniec wymieniamy załączniki.
Uwaga! Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Poradnik - Sprawy cywilne [ wzór dokumentu ]

Podstawa prawna:
Art. 16, art. 17, art. 126, art. 1261, art. 128 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101).

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl