Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochrona ta, poza ograniczeniem przeznaczania ich na cele nierolnicze i nieleśne, będzie polegać także na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji oraz rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze. W konsekwencji, wyłączenie stosowania ustawy do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne w granicach administracyjnych miast będzie miało skutki także odnośnie do pozostałych form ochrony gruntów rolnych. Zniesienie szczególnego trybu zmiany przeznaczenia gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast na cele nierolnicze nie oznacza jednak pełnej dowolności w ich zagospodarowaniu. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy oraz określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W swoim pierwotnym brzmieniu projekt ustawy dotyczył zdjęcia z gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas IV-VI, położonych w granicach administracyjnych miast, ochrony przewidzianej dla gruntów rolnych i uwolnienia tych gruntów dla celów inwestycyjnych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że w aktualnym stanie prawnym przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze dokonuje się co do zasady w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) odpowiednich zgód i opinii wymienionych w ustawie podmiotów. Ponadto, poza wspomnianą zmianą przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, konieczne jest dodatkowo uzyskanie decyzji administracyjnej o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych.

Zgodnie z przegłosowaną treścią ustawy nowelizującej, wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych będzie dotyczyło wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne w granicach administracyjnych miast, a nie tylko wstępnie wskazanych gruntów o najniższych klasach. Co więcej, zgodnie z projektem, ograniczenie ochrony gruntów rolnych nastąpi także odnośnie do użytków rolnych nieznajdujących się w granicach administracyjnych miast. W ustawie nowelizującej przewidziano bowiem, że w stosunku do gruntów stanowiących użytki rolne klas IV-VI położonych na terenach wiejskich nastąpi wyłączenie wymogu zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a wnioski o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV-VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego będą dla organu wiążące.