Niekonstytucyjne są następujące przepisy: Przepis zezwalający Sejmowi na ponowny wybór do TK pięciu sędziów.  Wygaszenie kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa TK. 30-dniowy termin na złożenie przez sędziego TK ślubowania wobec prezydenta RP.