Jest radcą prawnym w warszawskim biurze kancelarii Gide (z kancelarią jest związany od 2010 r.). Jego zainteresowania koncentrują się głównie na prawie handlowym, prawie zamówień publicznych, prawie unijnym, a także na zagadnieniach związanych z projektami infrastrukturalnymi i energetycznymi. Na co dzień świadczy usługi na rzecz największych podmiotów działających na rynku polskim. Uczestniczył w pracach nad wieloma projektami, których skala i stopnień skomplikowania były wyjątkowe jak na rodzime realia. Regularnie reprezentuje swoich klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi instytucjami (KIO, KIG).

Jak napisał w swojej rekomendacji Piotr Sadownik, partner kierujący Departamentem Prawa Zamówień Publicznych i Projektów Infrastrukturalnych, mec. Brzeziński prócz pogłębionej wiedzy „posiada niekwestionowane talenty marketingowe, pozwalające na rozwijanie współpracy z dotychczasowymi klientami kancelarii, jak też pozyskiwanie wielu nowy, chciekawych zleceń”.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego, w 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obecnie kontynuuje karierę naukową – jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego, gdzie wykłada prawo handlowe, jest też opiekunem Koła Naukowego Prawa Gospodarczego. Przez dwa lata był pełnomocnikiem dziekana Wydziału Prawa ds. upraktycznienia studiów prawniczych.

Do jego pozazawodowych pasji należą żeglarstwo i muzyka. Uzyskał już patent żeglarza jachtowego, a obecnie przygotowuje się do egzaminu na sternika morskiego.