Trybunał Konstytucyjny uznał, że uprawnienia tych placówek do wydawania dla sądów opinii w sprawach rodzinnych są niezgodne z konstytucją.

28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym kilka dni wcześniej, dotyczący wniosku prokuratora generalnego w kwestii opiniowania przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne (RODK) w sprawach rodzinnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że par. 11 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, jest niezgodny z art. 84 par. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a przez to z art. 92 ust. 1 konstytucji.

TK wyjaśnił, że art. 84 par. 3 wspomnianej wyżej ustawy zawiera upoważnienie dla ministra sprawiedliwości do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji i zakresu działania RODK. Przepis ten nie przewiduje jednak, że zakres działania tych placówek może obejmować wspomaganie sądów w innych sprawach, niż sprawy dotyczące nieletnich.

Trybunał nie podzielił stanowiska ministra sprawiedliwości, że wydawanie przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne opinii dotyczących małoletnich w sprawach rodzinnych i opiekuńczych każdorazowo związane jest z zapobieganiem demoralizacji, a tym samym zakwestionowane przepisy wykonawcze, nie wykraczają poza treść upoważnienia ustawowego.

Zaznaczył, że interpretacja przepisów określających normy kompetencyjne nie może być dokonywana przy zastosowaniu wykładni rozszerzającej lub celowościowej. Rozporządzenie nie może normować materii nieuregulowanych w wykonywanej ustawie, nawet jeśli wydawałoby się to celowe lub pożądane.

Z uwagi na powyższe trybunał stwierdził, że minister sprawiedliwości, wydając na podstawie art. 84 par. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich rozporządzenie określające zakres działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, nie był uprawniony zaliczyć do niego wydawania opinii w sprawach innych niż sprawy nieletnich.

Trybunał orzekł o odroczeniu utraty mocy obowiązującej zaskarżonych przepisów do końca 2015 r.

PS/źródło: TK