Wyrok zapadł w związku z pytaniem prejudycjalnym węgierskiego sądu i dotyczył procedury, która nie jest znana w polskim prawie (nadawanie przez notariusza klauzuli wykonalności w umowie zawartej w formie aktu notarialnego).

TSUE jak i we wcześniejszej opinii rzecznik generalny, przeprowadzili jednak ciekawą analizę obowiązków notariusza przy sporządzaniu umów w formie aktu notarialnego w związku z występowaniem w nich postanowień niedozwolonych.

Z tych wyjaśnień wynika, że dyrektywa Rady 93/13/EWG co prawda nie nakłada na notariusza obowiązku badania z urzędu umów pod kątem postanowień abuzywnych, jednak powinien on ostrzec konsumenta o ewentualnym istnieniu niedozwolonych warunków umownych, które wykrył.

"Należy bowiem stwierdzić, że biorąc pod uwagę szczególne zaufanie, jakie konsument pokłada co do zasady w notariuszu jako bezstronnym doradcy i w tym, że sporządzane przez niego akty nie są obarczone niezgodnością z prawem, istnieje nie dające się pominąć ryzyko, iż przy sporządzaniu tych aktów konsument jest mniej czujny, jeśli chodzi o obecność w nich niedozwolonych postanowień(..)"- czytamy w uzasadnieniu wyroku trybunału.

PS