Sędzia nie może brać udziału w dwóch różnych postępowaniach, dotyczących tego samego stanu faktycznego. Przepis o wyłączeniu sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z konstytucją.
ORZECZENIE
Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że art. 18 par. 1 pkt 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z art. 45 ust. 1 konstytucji. Wyrok ma charakter zakresowy - podkreślił Wojciech Hermeliński, sędzia sprawozdawca. Oznacza to, że niekonstytucyjność dotyczy tylko pominięcia w zaskarżonym przepisie wyłączenia sędziego od udziału w orzekaniu po wznowieniu postępowania administracyjnego.