● Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Zgodnie z tym aktem gminy kupujące byłe mieszkania zakładowe będą mogły skorzystać ze wsparcia z Funduszu Dopłat. Warunkiem jego uzyskania będzie przeznaczenie zakupionych mieszkań zakładowych na lokale socjalne. Przyjęta bez poprawek. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia

● Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Nowelizacja ma na celu usunięcie wątpliwości, że wpływy z opłaty reklamowej, wprowadzonej tzw. ustawą krajobrazową obowiązującą od 11 września br., będą stanowić dochód gminy. Przyjęta bez poprawek. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

● Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Jej celem jest zachowanie dotychczasowej struktury własnościowej lasów jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało przekształceniom własnościowym i będzie mogło być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. W myśl nowelizacji także w tym przypadku sprzedaż będzie musiała wynikać z konieczności realizacji inwestycji celu publicznego. Senat wprowadził trzy poprawki (senatorowi usunęli z nowelizacji powtarzające się zwroty, które powodowały, że ustawa była przeregulowana). Ma wejść w życie trzy miesiące od ogłoszenia.

● Ustawa o związkach metropolitalnych

Umożliwi tworzenie związków metropolitalnych obejmujących obszary najbardziej zintegrowanych aglomeracji. Senat wprowadził do niej 14 poprawek. Jedna z nich zmniejsza z 500 tys. do 350 tys. liczbę mieszkańców, która warunkuje utworzenie obszaru metropolitalnego. Kolejna wskazuje, że przez pięć lat związek będzie otrzymywał dotację z budżetu państwa. Będzie mogła wynosić nie więcej niż 180 mln zł rocznie. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

● Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wprowadza refundację kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej przez 12 miesięcy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ze środków Funduszu Pracy. Pracodawca musi potem utrzymać go w zatrudnieniu przez kolejne 12 miesięcy. Przyjęta bez poprawek. Zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

● Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rada gminy będzie mogła w uchwale zwolnić rodziny wielodzietne w całości lub części z opłaty za śmieci. Przyjęta bez poprawek, wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r.

● Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Zgodnie z nowelizacją wszystkie kursy na wychowawcę i kierownika wypoczynku mają się kończyć egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestników. W nowelizacji wprowadzono też definicję wypoczynku. Ponadto kuratoria nie będą wydawały zaświadczeń o zatwierdzeniu zgłoszonego wypoczynku. Taka informacja znajdzie się bezpośrednio w elektronicznej bazie. Ustawa przewiduje też grzywnę dla organizatorów, którzy uchylają się od obowiązku zgłaszania wypoczynku w kuratoriach. Ustawa nakłada także na organ prowadzący obowiązek współpracy z Państwową Strażą Pożarną przy organizowaniu dla uczniów zajęć w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przyjęta przez Senat bez poprawek i trafi do podpisu przez prezydenta. Nowelizacja co do zasady z małymi wyjątkami ma wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.

● Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Senat odrzucił ustawę, która przewidywała, że minister sprawiedliwości z mocy prawa będzie miał status interwenienta ubocznego w sprawach o wynagrodzenia w sądach. Dotyczyć to miało sporów wszczynanych przez sędziów, ich asystentów, referendarzy czy dyrektorów sądów. Sejm może ją jeszcze przywrócić bezwzględną większością.

● Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat odrzucił ustawę. Przewidywała ona, że kierowca miałby obowiązek zatrzymać się przed pasami i przepuścić pieszego oczekującego na przejście. Sejm może ją jeszcze przywrócić bezwzględną większością.

● Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ułatwić ma rejestrowanie i funkcjonowanie stowarzyszeń. Zmniejsza liczbę osób – do co najmniej siedmiu – koniecznych do ich założenia. Zwiększa też uprawnienia stowarzyszeń zwykłych, które będą mogły organizować zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje czy zawierać umowy prawne. Senat przyjął ją bez poprawek.

● Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Senat przyjął ją bez poprawek. Ustawa wprowadza m.in. prawo do używania jako pomocniczego języka mniejszości narodowej lub etnicznej przed organami powiatów.

● Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Nowe regulacje mają na celu m.in. zwiększenie gwarancji prawnych dla osób korzystających z takich produktów finansowych jak UFK. Ustawa wprowadza zasadę, że od takiej umowy będzie można odstąpić w ciągu 60 dni od otrzymania pierwszej informacji o stanie świadczeń, a towarzystwo ubezpieczeniowe w takim przypadku będzie musiało wypłacić wartość opłaconych składek. Zwracaną kwotę będzie mogło pomniejszyć o nie więcej niż 4 proc. Większość przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

● Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Ustawa odbiera bankom prawo wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Ponadto nakazuje im, aby dały szansę kredytobiorcom, którzy mają problemy ze spłatą, na złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Nowe regulacje mają wejść w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

● Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Nowela zmierza do uregulowania problematyki związanej z tzw. martwymi kontami. Zakłada m.in. że powstanie centralna informacja o takich rachunkach, dzięki czemu bliskim osoby zmarłej, która pozostawiła środki na koncie, łatwiej będzie je odzyskać. Senat wprowadził do ustawy 18 poprawek. Najważniejsza zmienia termin wejścia w życie większości zapisów ustawy na 1 lipca 2016 r.

● Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Senat wprowadził 13 poprawek do ustawy. Najważniejsza prowadzi do rozszerzenia pierwotnie proponowanego kręgu osób, które mogłyby się starać o wsparcie przy spłacie kredytu (1,5 tys. zł miesięcznie przez okres 1,5 roku). Senatorowie chcą, aby takie prawo przysługiwało także kredytobiorcom o najniższych dochodach na członka rodziny. Ustawa wraca do Sejmu. Większość jej przepisów ma wejść w życie po 90 dniach od ich ogłoszenia.

● Nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne

Senat przyjął ją bez poprawek. Ustawa ma wprowadzić ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych, w szczególności dążących do zapewniania pacjentom dostępu do terapii eksperymentalnych w chorobach rzadkich.

● Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Senat przyjął ją bez poprawek. Ustawa ma odciążyć wydziały gospodarcze sądów w największych miastach, które rozpatrują gros spraw związanych z odszkodowaniami z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściwy miejscowo będzie sąd miejsca zamieszkania poszkodowanego.

● Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych

Senat przyjął ją bez poprawek. Ustawa wprowadza kilkuletni okres przejściowy dla niektórych przedsiębiorców oferujących karty, pozwalając im na tymczasowe niestosowanie się do restrykcyjnego limitu stawek interchange.

● Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Senat przyjął ją bez poprawek. Ustawa ma uprościć procedury związane z wykreślaniem i dokonywaniem sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

● Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw

Wprowadza jeden mechanizm naliczania odsetek, wspólny dla transakcji w obrocie profesjonalnym, jak i w obrocie nieprofesjonalnym oraz z udziałem konsumentów. Ma spowodować wzrost moralności płatniczej u przedsiębiorców. Dziesięć poprawek Senatu ma charakter przede wszystkim redakcyjny.

● Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wprowadza obowiązek sytuowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje plan miejscowy oraz studium na to zezwalające. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

● Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle

Cel nowelizacji to doprecyzowanie pojęcia rzemiosło oraz rzemieślnik, a także uproszczenie zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające. Akt wprowadza możliwość uzyskania przez rzemieślników refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i kosztów opłacanych przez pracodawców składek oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

● Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wprowadza zasadę, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobów medycznych ponosi ich wytwórca, a bezpośredni nadzór na etapie ich projektowania i wytwarzania sprawują niezależne jednostki notyfikowane przez ministra zdrowia. Obejmuje nadzorem sprzedaż wysyłkową wyrobów medycznych. Senat przyjął ją bez poprawek.