Program Nasze Łowiska, to projekt prowadzony przez Wody Polskie, który pozwala osobie posiadającej kartę wędkarską za jednym zezwoleniem i jedną opłatą roczną amatorsko wędkować przez cały rok we wszystkich obwodach i łowiskach użytkowanych rybacko przez Wody Polskie. Kto może przystąpić do programu „Nasze Łowiska”, jakie są jego zasady i jaką opłatę należy wnieść?

Zgodnie z przepisami prawa wodnego większość jezior, rzek i zbiorników zaporowych w Polsce należy do śródlądowych wód płynących i stanowi własność Skarbu Państwa. Nie mogą one zostać sprzedane, ale istnieje możliwość ich użyczania na podstawie zawartej umowy.

Właścicielem tych wód wykonują są jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" (dalej: PGW „Wody Polskie”). . Gospodarka rybacka na publicznych śródlądowych wodach płynących, w tym na jeziorach, w których stwierdzono hydrologiczne połączenie z krajowym systemem rzecznym, prowadzona jest w specjalnie do tego celu utworzonych obwodach rybackich. Gospodarkę tę prowadzą organy wykonujące uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, tj. dyrektorzy właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej albo inne podmioty jak np.: osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czym jest program "Nasze Łowiska"?

Program „Nasze Łowiska” to projekt wdrożony przez PGW "Wody Polskie" który działa od 2022 roku. Polega on na tym, że jedno zezwolenie uprawnia do wędkowania we wszystkich obwodach rybackich udostępnionych do użytkowania przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (dalej: RZGW). Właściwość miejscowa RZGW wynika z obszarów poszczególnych zlewni i obejmuje terytorium całego kraju.

Co to jest racjonalna gospodarka rybacka ?

Racjonalna gospodarka rybacka to wykorzystywanie produkcyjnych możliwości wód, w sposób, który nie narusza interesów pozostałych podmiotów uprawnionych do rybactwa, w tym samym dorzeczu. Należy przy tym zachować zasoby ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa.

Co to jest obwód rybacki?

Publiczne śródlądowe wody płynące dzielą się na tzw. obwody rybackie. Obwód rybacki jest obszarem wodnym w podziale publicznych powierzchniowych wód śródlądowych w Polsce, w ramach którego uprawniony do rybactwa prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką. Na każdy obwód rybacki składa się zasadniczy i uzupełniający obwód rybacki oraz uzupełniający obwód rybacki Obwód zasadniczy obejmuje wody jezior, zbiorników wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych niezbędnych do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Natomiast na obwód uzupełniający składają się wody płynące dopływów obwodu zasadniczego, na których uprawniony do rybactwa okresowo wykonuje czynności określone w operacie rybackim, a w szczególności połowy tarlaków, zarybiania oraz zabiegi ochronne.

Co to jest operat rybacki ?

Operat rybacki to dokument określający zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, sporządzany przez uprawnionego do rybactwa, w formie opisowej i graficznej. Operat rybacki sporządzany jest na okres 10 lat.

Kto może łowić w ramach programu "Nasze Łowiska"?

Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z wykazem obwodów rybackich i łowisk PGW „Wody Polskie” udostępnionych w ramach zezwoleń programu „Nasze Łowiska” w roku kalendarzowym 2023 nabywają osoby, które posiadają przy sobie:

  • imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW „Wody Polskie” oraz
  • kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Ważne

Ważne!

Zezwolenie ryb w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z wykazem obwodów rybackich i łowisk PGW „Wody Polskie”jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.

Gdzie można wędkować w ramach jednego zezwolenia ?

Wniesienie opłaty uprawnia do wędkowania w obwodach rybackich PGW „Wody Polskie”. Aktualnie „Wody Polskie” administrują 125 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w ramach programu "Nasze Łowiska".

Wykaz obwodów rybackich i łowisk PGW „Wody Polskie” udostępnionych w ramach zezwoleń w programie „Nasze Łowiska” jest zawarty w tabeli umieszczonej na stronie PGW „Wody Polskie” : https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Lista_N%C5%81_4.07.2023.pdf

Warunki amatorskiego połowu na obwodach "Nasze Łowiska"

Zdecydowana większość obwodów rybackich w Polsce jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich. Amatorski połów ryb dozwolony jest w obwodach, w których PGW „Wody Polskie” prowadzi gospodarkę rybacką. Sprzedażą zezwoleń zajmują się RZGW. Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży czy regulaminów amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych obwodów, np.:

Ważne

Ważne!

Obwody rybackie użytkowane przez Polski Związek Wędkarski rządzą się według odrębnych zasad.

Jaką opłatę trzeba uiścić?

Za zezwolenie na amatorski połów ryb w programie „Nasze Łowiska” w całym 2023 roku trzeba uiścić opłatę 250,00 zł, a za ulgowe zezwolenie na cały rok - 125,00 zł.

Do ulgi w opłacie uprawniona jest:

  • młodzież szkolna do 18 roku życia,
  • emeryci i renciści, których świadczenie emerytalne albo rentowe nie przekracza 2000,00 zł brutto.

Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek oraz status (legitymacja szkolna, legitymacja emeryta/rencisty ZUS).

Ważne

Ważne!

Opłaty roczne za zezwolenie w ramach programu „Nasze Łowiska” nie dotyczą wszystkich łowisk w Polsce. Natomiast można też kupić roczne zezwolenie dotyczące tylko obwodów rybackich użytkowanych przez dany RZGW.

Istnieje możliwość wykupienia rocznego zezwolenia dotyczącego tylko konkretnego obwodu użytkowanego przez dany RZGW. Przykładowo za zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Szczecinie na cały 2023 rok trzeba uiścić opłatę w wysokości 250,00 zł. Roczna opłata ulgowa dla uczniów do ukończenia 18, roku życia wynosi 125 zł. W poszczególnych RZGW można też wykupić zezwolenia okresowe.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 883 ze zm.)