Decyzje o warunkach zabudowy będą ważne dwa lata. Taka zmiana ma zwiększyć pewność inwestorów, że gmina nie zmieni zdania co do sposobu zagospodarowania terenu.

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Powodem zmian jest dostosowanie przepisów tej ustawy do przyjętej 13 grudnia 2011 r. przez Radę Ministrów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W dokumencie tym zwrócono uwagę, że postępujące rozproszenie zabudowy powoduje dodatkowe koszty dla gmin. Samorządy są zobowiązane do ponoszenia kosztów budowy i eksploatacji dróg, kanalizacji, wodociągów oraz sieci gazowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych i oświetleniowych. Z tego powodu gminy powinny dążyć do zwiększenia liczby inwestycji prowadzonych na terenach już uzbrojonych. Ma to zapobiegać niekontrolowanej suburbanizacji, czyli powstawaniu zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach miast lub poza ich granicami.
Jednym z zasadniczych celów nowelizacji ustawy jest również zabezpieczenie interesów inwestorów oraz zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego. Właśnie ta idea przyświecała rządowi, który ograniczył do dwóch lat ważność warunków zabudowy. To spowoduje, że inwestorzy będą musieli na bieżąco sprawdzać ten dokument, czego obecnie często nie robią, bo wydawane decyzje są ważne bezterminowo.
Jednocześnie nowe przepisy zakładają, że samorządy będą musiały konsultować projekty z mieszkańcami już na etapie prac planistycznych. Umożliwi to lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnych społeczności oraz dostosowanie do nich propozycji planistycznych. Autorzy projektu zwracają uwagę, że takie rozwiązanie zmniejszy liczbę konfliktów na kolejnych etapach inwestycyjnych.
Znowelizowane regulacje mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, które mają obowiązywać po 12 miesiącach od daty ich uchwalenia.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd