Czy kierownik urzędu gminy, który nie jest członkiem wspólnoty gruntowej, może nabyć w niej udziały? Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. nr 28, poz. 169 ze zm.) udział we wspólnocie gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby mającej w niej udział oraz na rzecz osób mających gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty.
Definicja gospodarstwa rolnego jest precyzyjnie określona w art. 553 kodeksu cywilnego. Za gospodarstwo rolne uznaje się „grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”. Nie będzie gospodarstwem rolnym jedynie działka rolna położona w obrębie ewidencyjnym danej wsi.