Wystąpiłam przeciwko byłemu partnerowi z pozwem o zapłatę alimentów na rzecz naszej trzyletniej córki. W sekretariacie sądu dowiedziałam się, że ze względu na dużą liczbę spraw rozprawa odbędzie się nie wcześniej niż za cztery miesiące. Ja zarabiam niewiele, do tego spłacam kredyt. Były partner jest inżynierem budownictwa. Ma 40 lat, od ok. pięciu pracuje na podstawie bezterminowej umowy o pracę w firmie budowlanej, w której sporo zarabia (z dodatkami do ręki ok. 8 tys. zł). Czy jest jakiś sposób, aby jeszcze przed wyrokiem przekazywał mi pieniądze na utrzymanie córki
Istnieje taki sposób. Możliwe jest mianowicie złożenie w procesie o alimenty wniosku o udzielenie zabezpieczenia. W każdej bowiem sprawie cywilnej, a więc np. o alimenty, podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Najczęściej taki wniosek składany jest już w pozwie, nie ma jednak przeszkód, aby został zgłoszony na późniejszym etapie postępowania, w odrębnym piśmie. Bez względu jednak na to, kiedy zostanie przedłożony, nie podlega żadnej opłacie. Strona dochodząca alimentów jest z mocy prawa zwolniona od kosztów sądowych w całości.
Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia bądź w inny sposób uniemożliwi, ewentualnie poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. To jest generalna zasada.
W sprawach o alimenty podstawą zabezpieczenia jest jednak wyłącznie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Roszczenie to w przypadku alimentów na rzecz małoletniego dziecka uprawdopodobnia się, załączając do pozwu skrócony odpis aktu jego urodzenia, z którego jednoznacznie będzie wynikać, iż pozwany jest ojcem. Zabezpieczenie zaś może polegać na zobligowaniu drugiej strony do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej kwoty pieniężnej. W tych sprawach sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu. Co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia (chyba że szczególne unormowania kodeksu postępowania cywilnego stanowią inaczej).
Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd I instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest ten, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia miałoby być wykonane w okręgach różnych sądów – sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Przy czym wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której ono się toczy, z wyjątkiem przypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd I instancji. Czytelniczka powinna zatem skierować swój wniosek do tego sądu, w którym złożyła pozew.
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty jest rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym. Może być jednak również rozstrzygnięty na rozprawie, np. wtedy gdy został złożony na kilka dni przed terminem rozprawy. Powinien odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego i zawierać:
wwskazanie sposobu zabezpieczenia,
wuprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek – patrz wzór wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty (na rzecz małoletniego dziecka).
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu (chyba że będzie on podlegał rozpatrzeniu na rozprawie).
Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o alimenty w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie. Ów materiał zaś powinny stanowić dokumenty poświadczające koszty utrzymania uprawnionego, takie jak faktury, rachunki, oraz sytuację majątkową i osobistą wnioskodawcy, m.in.: PIT-y, zaświadczenia o wynagrodzeniu, zaświadczenia lekarskie, umowy pożyczki/kredytowe.
Wzór wniosku o udzielenie zabezpieczenia ws. o alimenty
Powód: małoletnia MirellaPłock, 1 lipca 2015 r.
Igrekowska repr. przez przedst.
ust. Roksanę Iksińską
Pozwany: Patryk Igrekowski
ws. o alimenty
Sygn. akt: III RC 00/15
powódka zwolniona od kosztów sąd.
(art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy
o kosztach sąd. ws. cyw.)
Są d Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Płocku
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia
Działając w imieniu małoletniej powódki, na podstawie art. 753 par. 1 k.p.c. w zw. z art. 730 oraz 7301 k.p.c., wnoszę o: udzielenie zabezpieczenia przez czas trwania procesu o alimenty poprzez: zobowiązanie pozwanego Patryka Igrekowskiego do łożenia, tytułem alimentów, na rzecz małoletniej córki Mirelli Igrekowskiej kwoty po 600,00 zł (sześćset złotych) miesięcznie, poczynając od 10 lipca 2015 r., płatnej z góry do 10. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniego dziecka – Roksany Iksińskiej.
Uzasadnienie
Z uwagi na to, iż pozwany nie partycypuje w kosztach utrzymania małoletniej córki i nie utrzymuje z nią żadnego kontaktu, zasadne jest, aby – przez czas trwania przedmiotowego postępowania – przedstawicielka ustawowa otrzymywała od ww., poczynając od 10 lipca 2015 r., po 600 zł/mies.
Istnienie roszczenia zostało uprawdopodobnione załączonym do pozwu skróconym odpisem aktu urodzenia małoletniej Mirelli Igrekowskiej, z którego jednoznacznie wynika, iż pozwany jest jej ojcem. Żądana kwota zabezpieczenia zaś jest stosowna do potrzeb dziecka w wieku 3 lat.
Składają się na nią następujące miesięczne wydatki na rzecz małoletniej: odzież – ok. 100 zł, obuwie – ok. 50 zł, wyżywienie – ok. 400 zł, środki higieny – ok. 150 zł, hobby (książki i zabawki edukacyjne) – ok. 60 zł oraz opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem mieszkania (ponoszone miesięcznie przez 1 osobę) – ok. 140 zł (energia elektryczna – ok. 80 zł, gaz – ok. 30 zł, woda – ok. 30 zł), tj. łącznie – ok. 900,00 zł.
Dowód: faktury – 10 szt. – w aktach sprawy.
Roksana Iksińska zaś, z tytułu zatrudnienia w sklepie spożywczym Groszek na stanowisku kasjerki, otrzymuje 1780 zł brutto/mies. Spłaca ona kredyt w wysokości 20 tys. zł zaciągnięty przez jej rodziców na wykończenie budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe Roksany Iksińskiej i jej córki. Miesięczna rata kredytu wynosi 400 zł.
Dowód: ● zaświadczenie o wynagrodzeniu Roksany Iksińskiej z 26 maja 2015 r., ● umowa kredytu nr 897/14 z 15 stycznia 2014 r.
– ww. dokumenty znajdują się w aktach sprawy.
Kwotę zabezpieczenia uprawdopodabniają ponadto szerokie możliwości zarobkowe Patryka Igrekowskiego. Jest on bowiem osobą stosunkowo młodą (40 lat), zdrową, legitymuje się także wyższym wykształceniem. Jest mianowicie inżynierem budownictwa. Pozostaje również w stałym zatrudnieniu (w spółce M sp. z o.o.), z tytułu którego uzyskuje wysokie miesięczne uposażenie (wraz z dodatkami ok. 8 tys. zł netto).
Dowód: ● zaświadczenie o wynagrodzeniu Patryka Igrekowskiego z 15 czerwca 2015 r. – w aktach sprawy.
Z tych względów wniosek jako uzasadniony zasługuje na uwzględnienie.
Niniejszy wniosek nie zmierza do zaspokojenia roszczenia, ma on jedynie na celu dobro małoletniego dziecka.
W załączeniu:
● odpis wniosku
............................................................................
(Roksana Iksińska)
Podstawa prawna
Art. 753 w zw. z art. 730, 7301, art. 731–732, 734, 735 par. 1 oraz art. 736 par. 1- art. 738 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 539). Art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.).