Samorządy będą musiały konsultować ze społecznością lokalną przygotowywane programy odtworzenia zdegradowanych terenów. Taki obowiązek nałożyła na nie przyjęta przez Sejm ustawa o rewitalizacji, która została skierowana do Senatu.
Zgodnie z przyjętym dokumentem naprawa terenów będzie dotyczyć nie tylko budynków mieszkalnych oraz infrastruktury. Ma przyczynić się także do poprawy jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez ograniczenie ubóstwa czy wsparcie osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy umożliwią nie tylko uzgodnienie z mieszkańcami, które tereny wymagają rewitalizacji, lecz także jaki powinien być zakres zmian.
Po zakończonych konsultacjach rada gminy będzie podejmować uchwałę o przystąpieniu do sporządzania uzgodnionego programu. Jeśli gmina ma już zatwierdzone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, to będzie zobowiązana do dostosowania tych dokumentów do programu rewitalizacji.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu