Źródłem sprawy było powództwo członkini jednej z łódzkich spółdzielni o uchylenie 9 uchwał walnego zgromadzenia, podjętych na posiedzeniach w czerwcu i październiku 2012 r. Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem. Zawiadomienie powinno zawierać także wskazanie miejsca wyłożenia wszystkich sprawo- zdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
Problem polegał na tym, że zgodnie z dalszymi przepisami – art. 83 ust. 10 i 11 – projekty uchwał zgłaszane przez zarząd, radę nadzorczą lub członków spółdzielni powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia, zaś sami członkowie mają prawo zgłaszać swoje projekty i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia. Zarząd spółdzielni uznał więc, że spełni warunki ustawowe, przedkładając zarówno projekty uchwał, jak i sprawozdania z pracy zarządu z 14-dniowym wyprzedzeniem. W efekcie sprawozdania i materiały zarządu wyłożono w lokalu spółdzielni 11 czerwca 2012 r. z możliwością zapoznania się dopiero od godziny 14.00, zaś data walnego zgromadzenia ustalona była na 26 czerwca 2012 r. Termin zgłaszania uwag i żądań wprowadzenia spraw do porządku obrad upływał więc dla członków spółdzielni tego samego dnia – 11 czerwca.
Sądy I i II instancji oddaliły jednak powództwo i apelację członkini, uznając, że zarząd spółdzielni działał zgodnie z przepisami ustawy. Inaczej orzekł Sąd Najwyższy, który – uwzględniwszy skargę kasacyjną powódki – nakazał ponowne rozpoznanie sprawy.
Uzasadniając orzeczenie, wskazał, że przepisy ustawy powinny być interpretowane tak, by zapewnić członkom spółdzielni mieszkaniowych możliwość realizacji ich praw korporacyjnych. SN wskazał, że kwestia terminu wyłożenia sprawozdań i materiałów zarządu przed walnym zgromadzeniem powinna być w pierwszej kolejności ustalona w statucie. Skoro jednak statut spółdzielni w tej kwestii milczy, to należy przyjąć, że również dla wyłożenia sprawozdań zarządu obowiązywać powinien co najmniej 21-dniowy termin przed terminem posiedzenia, określony w art. 83 ust. 6 ustawy – uznał SN.
– Nie ma powodów do uznania, że termin ten może być późniejszy, członkowie spółdzielni powinni bowiem mieć możliwość odniesienia się do przedłożonych sprawozdań. Powinni mieć czas na podjęcie decyzji w kwestii zgłoszenia stosownych żądań i wniosków pod obrady walnego zgromadzenia członków – stwierdził sędzia Wojciech Katner.

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 r., sygn. akt II CSK 512/14