Projektowane przepisy zmieniają obowiązujący obecnie sposób wykonywania przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) kompetencji Krajowego Organu Wykonawczego zajmującego się prawami pasażerów. "Z dotychczasowej praktyki Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że przyjęty obecnie model kontroli wykonywania przez przewoźników obowiązków w przewozie lotniczym, zgodnie z którym postępowanie wszczyna się, co do zasady na wniosek/skargę poszkodowanego pasażera, nie zapewnia powszechnego przestrzegania prawa pasażerów" - podkreślono w uzasadnieniu.

psav zdjęcie główne

Jak wyjaśniono, przewoźnicy ograniczają się jedynie, "choć nie w każdym przypadku", do wykonywania obowiązków względem tych pasażerów, którzy zadali sobie trud złożenia skargi do ULC.

"Analiza danych w tym zakresie wskazuje zwykle na niski odsetek pasażerów danego lotu, którzy składają skargę na naruszenie przez przewoźnika przepisów prawa wspólnotowego. Ponadto skargi wpływają do urzędu często w tak dużym odstępie czasowym, że w sprawie dotyczącej konkretnego zdarzenia, a więc w tym samym stanie faktycznym i prawnym, została już wydana ostateczna decyzja administracyjna dotycząca jednak innego pasażera" - zaznaczono.

Dlatego w noweli zaproponowano rozwiązanie, by istotą postępowania nie było rozpatrzenie indywidualnej skargi pasażera danego lotu, lecz wszczęcie z urzędu procedury nadzorczej mającej na celu wyjaśnienie, czy w trakcie lotu, co do którego istnieje podejrzenie niewykonania przez danego przewoźnika obowiązków dotyczących przewozu lotniczego, doszło do naruszenia tych obowiązków czy też nie.

Wspomniana modyfikacja - jak wskazano - m.in. przyczyni się do minimalizacji obciążeń dla administracji i przewoźników.

Nowe przepisy nie wykluczają możliwości przeprowadzenia mediacji między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym lub organizatorem wycieczki w zakresie roszczeń wynikających z przepisów Unii Europejskiej, jeśli pasażer wystąpi z taką propozycją. Takie postępowanie mediacyjne prowadzić będzie działający przy prezesie ULC Rzecznik Praw Pasażera.

Nowela wprowadza także przepis, na podstawie którego prezes ULC będzie mógł wydawać opinie o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy w otoczeniu lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. "Zapewni to kontrolę prezesa Urzędu nad wysokością planowanej przez gminę zabudowy na terenach, nad którymi znajdują się powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy ustalone dla danego lotniska, jak również ograniczy możliwość zakłócania pracy lotniczych urządzeń naziemnych" - podano w uzasadnieniu projektu.

Powodem nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz innych ustaw jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej w takich obszarach jak: prawa pasażerów, żegluga powietrzna, personel lotniczy, technika lotnicza, lotnicza działalność gospodarcza, transport lotniczy, operacje lotnicze, lotniska oraz ochrona lotnictwa cywilnego.

Nowe przepisy mają także wprowadzić m.in.: sankcje z tytułu nieprzestrzegania wymagań i obowiązków ustalonych w prawie UE; przepisy kompetencyjne dla organów administracji krajowej do działań w zakresie określonym prawem Unii, uzupełniają katalog opłat lotniczych o czynności administracyjne wynikające z unijnych przepisów.

Projekt trafił do konsultacji społecznych.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie trzy miesiące od dnia jej ogłoszenia.