Szóstą część komentarza do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.; dalej u.t.d.) poświęcamy dwu grupom zagadnień. Pierwsza z nich związana jest z problematyką wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym, zawartą w rozdziale 8a. Warto przypomnieć, że przepisy tego rozdziału zostały wprowadzone podczas ostatniej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (tj. ustawą z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw) i weszły w życie 4 kwietnia. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na przepisy przejściowe ustawy nowelizującej, wskazując na upływające terminy realizacji niektórych czynności przez burmistrzów i prezydentów w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.
ikona lupy />
Piotr Mikiel, zastępca dyrektora departamentu transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce / Dziennik Gazeta Prawna
W szczególności omówiono warunki ubiegania się o wyznaczenie dworca, w którym jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przez jednostki samorządu terytorialnego, które nie spełniają ustawowych kryteriów co do obowiązku wyznaczenia takich obiektów. Omówiono też zasady ubiegania się o taką możliwość przez przedsiębiorców prywatnych. Ponadto wskazano na nowe zadania i uprawnienia kontrolne, jakie otrzymali wojewodowie i minister właściwy do spraw transportu w zakresie dostosowywania dworców do udzielanej pomocy. Skomentowano również przepisy określające procedurę administracyjną związaną z wyznaczaniem dworców i pozbawieniem ich statusu dworca wyznaczonego.
Drugą grupą zagadnień omawianych w tej części komentarza jest struktura organizacyjna i zadania Inspekcji Transportu Drogowego, opisane w rozdziale 9 ustawy. Szczególną uwagę poświęcono zadaniom kontrolnym inspekcji oraz sposobom i warunkom przeprowadzania kontroli. Przedstawiono sposób powoływania głównego inspektora transportu drogowego, jego zastępcy oraz wojewódzkich inspektorów. Istotną kwestią poruszaną w tej części są również uprawnienia inspektora w zakresie przeprowadzanej kontroli drogowej oraz warunki kontroli w przedsiębiorstwie transportowym, a także współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi w zakresie naruszeń warunków wykonywania przewozów drogowych oraz naruszeń przepisów ruchu drogowego.
Treść komentarza dostępna w eDGP.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 16 kwietnia z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Poprzednie części komentarza do ustawy o transporcie drogowym publikowaliśmy:
● cz. 1 / 16 grudnia 2014 / nr 243
● cz. 2 / 27 stycznia 2015 / nr 17
● cz. 3 / 24 lutego 2015 / nr 37
● cz. 4 / 24 marca 2015 / nr 57
● cz. 5 / 28 kwietnia 2015 / nr 81