Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy umożliwi wdrożenie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020).
Program będzie wspierany środkami z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznano Polsce ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.
W projekcie ustawy przede wszystkim określono zadania i kompetencje organów wdrażających program oraz wskazano działania, jakie będą wdrażane w ramach jego priorytetów.
PO RYBY 2014-2020 został podzielony na 6 priorytetów:
• promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;
• wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy (chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych);
• wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
• zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;
• wspieranie obrotu i przetwarzania (chodzi o produkty rybołówstwa i akwakultury);
• wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej.
Program obejmuje także pomoc techniczną.
W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak miało to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty, dotychczas finansowane z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.
Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.
W programie przewidziano kontynuację wsparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania (LGD) w sektorze rybołówstwa, które będą realizować Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). LGD będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.