Projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej zwiera istotne zmiany w rozwiązaniach formalno-prawnych w obszarze przygotowań defensywnych. Doprecyzowano między innymi charakter i cel zadań wykonywanych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa. Usankcjonowano również zadania wojewodów podczas obowiązywania systemu stałych dyżurów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie gotowości obronnej państwa ustalone zostały jego trzy stopnie.

Stan stałej gotowości utrzymywany będzie w czasie, gdy nie są stwierdzone żadne zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W tym czasie podejmowane działania polegać mają na utrzymywaniu systemu obronnego, umożliwianiu sprawnego podwyższania gotowości obronnej, przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa czy przywracanie normalnego funkcjonowania państwa do odparciu napaści zbrojnej na terytorium RP.

Jeśli chodzi o stan podwyższonej gotowości, wprowadza się go w „razie wystąpienia symptomów istotnych zagrożeń zewnętrznych bezpieczeństwa państwa. Działania, które zgodnie z proponowanym przez MON projektem mają w tym czasie mieć na celu między innymi uruchomienie elementów systemu obronnego państwa czy demonstrowanie gotowości i woli do obrony. Podejmowane powinny być również wtedy działania zmierzające do deeskalacji istniejących zagrożeń.

Według projektu rozporządzenia w sprawie gotowości obronnej państwa, stan pełnej gotowości „wprowadza się w razie stwierdzenia nieuchronności wystąpienia istotnych zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji”. W momencie jego wprowadzenia nastąpić ma pełne uruchomienie narodowego systemu obronnego. Przejawiać ma się ono w odpieraniu zbrojnej napaści i prowadzeniu działań obronnych na terytorium RP. Co więcej, w stanie pełnej gotowości następować ma również wspieranie innych państw w prowadzonych działaniach obronnych oraz ograniczanie i usuwanie skutków zbrojnej napaści na Polskę.

W ramach podwyższania stanów gotowości podnoszona jest również bojowość Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wprowadzanie wyższych stanów gotowości ma być niezależne od prowadzania stanów nadzwyczajnych.

System stałych dyżurów

Zgodnie z projektem, decyzję uruchomieniu tzw. systemu stałych dyżurów, po Prezes Rady Ministrów. W jego skład oprócz premiera wchodzić mają ministrowie kierujących działami administracji rządowej oraz wojewodowie. Zadania, które mają być realizowane w ramach systemu służyć mają uruchamianiu procedur związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie decyzji, meldunków i informacji o wykonywaniach zadaniach. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, wojewoda będzie mógł ustalić hierarchiczny system przekazywania informacji w ramach systemy w stałych dyżurów, w oparciu o administrację samorządową w województwie.