Tydzień z prawem budowlanym
Trzy pytania
Na opublikowanie w Dzienniku Ustaw czeka nowelizacja prawa budowlanego wprowadzająca zmiany dotyczące indywidualnych inwestorów. Powinna zacząć obowiązywać już w czerwcu. Jak ma wyglądać nowa procedura budowy domów jednorodzinnych?
Nowelizacja przewiduje, że ich wznoszenie będzie się odbywało co do zasady na podstawie zgłoszenia. Będzie można wybudować wolnostojący budynek jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Do zgłoszenia takiej budowy będzie należy dołączyć dokumenty, które obecnie trzeba załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, czyli cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane i ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy. Istotną zmianę wprowadzono do zawartości projektu budowlanego – nie będzie już musiał zawierać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody itp. ani o warunkach przyłączenia budynku do sieci. Będzie musiał natomiast zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu.
Na czym ma polegać rola starosty w procedurze zgłoszenia?
Po zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego starosta będzie miał 30 dni na sprawdzenie zgodności projektu z przepisami. Jeśli stwierdzi, że zgłoszenie należy uzupełnić, wezwie do jego uzupełnienia w określonym terminie. Jeśli inwestor tego nie zrobi albo jeśli ze zgłoszenia wynika, że budowa byłaby niezgodna z przepisami, starosta wniesie sprzeciw. Jeśli zgłoszenie jest kompletne i nie budzi zastrzeżeń, do budowy będzie można przystąpić po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu przez starostę. Istotna zmiana została wprowadzona, jeśli chodzi o ten termin. Obecnie uznaje się, iż w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia sprzeciw musi zostać inwestorowi doręczony. Po zmianie starosta będzie mógł swój sprzeciw nadać na poczcie ostatniego dnia terminu. Oznacza to, że przez jakiś czas po upływie 30 dni inwestor może nie być pewny, czy starosta wniósł sprzeciw. Przy czym będzie miał on obowiązek opublikowania na stronie internetowej starostwa informacji o dniu przyjęcia zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu lub upływu terminu do wniesienia sprzeciwu w ciągu trzech dni od zajścia tych okoliczności.
Radzi pan czekać z rozpoczęciem inwestycji na nowe przepisy?
Zmiany, choć pozytywne, nie są tak radykalne, jak mogłoby się wydawać. Nadal inwestor, chcąc wybudować dom jednorodzinny, będzie musiał mieć kompletny projekt budowlany. Choć nie będzie już konieczności załączania oświadczeń dotyczących przyłączy kanalizacyjnych, gazowych itp., to tym tematem i tak trzeba się zająć już na etapie przygotowania inwestycji. Jeśli ktoś chce szybko budować i jest już przygotowany do inwestycji, nie musi czekać do czerwca. Procedura zatwierdzania projektu budowlanego, zwłaszcza przy zgłoszeniu, będzie jednak szybsza po wejściu noweli w życie.