Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci powstaje z chwilą narodzin i wygasa dopiero, gdy dziecko się usamodzielni. Często walka o przestrzeganie tego obowiązku zaczyna się bardzo wcześnie – np. w przypadku, gdy rodzice dziecka się rozstają, gdy ono ma np. 5 lat. Wówczas rodzic, przy którym dziecko pozostaje musi stanąć na wysokości zadania, przejąć obie role i zadbać o dobro dziecka – również w kwestii finansów. Jeśli rodzice nie będą mogli się porozumieć w kwestii finansowania utrzymania dziecka, należy wystąpić do sądu z pozwem o alimenty.

Pierwsze pytanie jakie się nasuwa przy omawianiu spraw związanych z pozwem o alimenty, to: do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty? Pozew o alimenty zawsze wnosi się do sądu rejonowego. Z tym, że aby sąd był właściwym, należy wiedzieć, że pozew o alimenty można wnieść albo do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwana/y ma miejsce zamieszkania (czyli albo matka albo ojciec dziecka – w zależności kto będzie płacić), albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka. To od powoda jest uzależnione w którym sądzie będzie rozpatrywana sprawa o alimenty.

Przykład:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Świebodzka 5
50-046 WrocławPisząc pozew o alimenty, należy pamiętać również o tym, że to nie rodzic, który pozostaje przy dziecku będzie stroną powodową, ale uprawniony czyli dziecko. Z uwagi na to, że zdolność do czynności procesowych mają m.in. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli po prostu osoby pełnoletnie – to w pozwie oznaczając strony trzeba napisać przykładowo:

Powódka: małoletnia Agnieszka Kowalska, PESEL……………. Zam. we Wrocławiu (11-111) przy ul. Pięknej 2 działająca przez matkę Annę Kowalską PESEL ………….. zam. we Wrocławiu (11-111) przy ul. Pięknej 2
Pozwany: dane ojca dziecka

Tzw. głowę pisma, oprócz powyżej wymienionych danych należy uzupełnić jeszcze o tzw. wartość przedmiotu sporu. Jak stanowi kodeks postępowania cywilnego, wartość przedmiotu sporu jest to oznaczona kwotą pieniężną wartość dochodzonego w procesie roszczenia. Zgodnie z art. 1261 kodeksu postępowania cywilnego, wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. W sprawie o alimenty, czyli w sytuacji, gdy chcemy aby sąd zasądził świadczenie na przyszłość – wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok. Zatem, wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty, jakie chcesz otrzymywać na dziecko w przyszłości będzie stanowiła równowartość kwoty, jaką chcesz otrzymać pomnożona przez 12. Należy pamiętać o tym, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.
Jak już masz napisaną tzw. górę, należy przejść do żądania pozwu. Tutaj należy krótko i zwięźle napisać swoje żądanie. Np.

Działając w imieniu małoletniej Agnieszki Kowalskiej, wnoszę o zasądzenie od pozwanego Michała Kowalskiego na rzecz małoletniej Agnieszki Kowalskiej tytułem alimentów kwoty 500 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki powódki w terminie do 10. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w zapłacie.

Przykład

Anna Kowalska rozstała się ze swoim mężem Michałem Kowalskim, z którym ma małoletnie dziecko Agnieszkę Kowalską. Anna Kowalska zdecydowała się na złożenie pozwu o alimenty, w którym domaga się zasądzenia od Michała Kowalskiego na rzecz małoletniej Agnieszki Nowak kwoty 500 zł miesięcznie wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w płatności którejkolwiek rat do 10. każdego miesiąca. W opisanym stanie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 6.000,00 zł (12 x 500 zł).

Uwaga!

Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o alimenty - przejdź do formularza

Co powinno zawierać uzasadnienie pozwu?

Istotą pozwu o alimenty jest zasądzenie określonej kwoty na rzecz dziecka. Jednak, aby sąd mógł to uczynić należy w uzasadnieniu pozwu przedstawić średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, sytuację rodzinną i materialną rodzica, z którym dziecko pozostało, jak również możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która ma być zobowiązana do płacenia alimentów. Dobre uzasadnienie pozwu o alimenty wcale nie musi być długie – w tym przypadku nie chodzi o ilość, ale o jakość. Pisząc uzasadnienie pozwu o alimenty, pamiętaj aby było ono czytelne dla sądu. Zwięźle przedstaw koszty utrzymania dziecka, a na ich poparcie dołącz dowody ich ponoszenia w postaci np. faktur, czy potwierdzeń przelewów np. za dodatkowe zajęcia, zakupy dla dziecka, leczenie itd. Koszty utrzymania dziecka mogą – w ramach zeznań świadków – potwierdzać również osoby, które z Tobą mieszkają, np. Twoi rodzice, a dziadkowie dziecka.

Edyta Zielińska
aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl