Szybciej, taniej i prościej mają być rozstrzygane spory konsumentów z dostawcami prądu czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzupełnił projekt założeń ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Obecnie na gruncie prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), nie funkcjonuje żaden podmiot powołany do pozasądowego rozwiązywania sporów klientów z przedsiębiorstwami energetycznymi. Zgodnie z założeniami nowej ustawy zadania te będzie realizował koordynator do spraw negocjacji w sprawach spornych działający przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.
Postępowanie negocjacyjne będzie wszczynane na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym. Jednak spełnić trzeba będzie kilka warunków. Negocjacje rozpoczną się tylko wtedy, jeśli wcześniej przeprowadzono procedurę reklamacyjną. Konsument będzie więc musiał udowodnić, że podjął próbę bezpośredniego rozwiązania sporu z przedsiębiorstwem energetycznym.
Mediacje nie będą również rozpoczynane, gdy w tej samej sprawie pomiędzy tymi samymi stronami przed prezesem URE toczy się już postępowanie administracyjne. Chodzi o spory wymienione w art. 8 prawa energetycznego, czyli m.in. dotyczące nieuzasadnionego wstrzymania dostaw gazu czy energii lub odmowy przyłączenia do sieci. Dlatego konsument będzie zobowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające, że nie występował wcześniej do URE w danej sprawie.
„W celu zachowania niezależności koordynatora do spraw negocjacji w sprawach spornych proponuje się, aby był on powoływany przez prezesa URE na okres 4 lat” – projektuje UOKiK. O tym, kto będzie mógł pełnić tę funkcję, rozstrzygną szczegółowe zapisy ustawy.
Etap legislacyjny
Projekt założeń skierowany pod obrady Stałego Komitetu RM