Urzędnika służby cywilnej bez pytania o zgodę będzie można przenieść do pracy w innej miejscowości. Odmowa wykonania tej decyzji spowoduje wygaśnięcie stosunku pracy
Dyrektor generalny urzędu będzie mógł w każdym czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub do innej miejscowości, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe i gdy będzie to uzasadnione potrzebami urzędu. Takie rozwiązanie przewiduje nowe brzmienie art. 62 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.; dalej: u.s.c.) nadane mu nowelizacją z 15 stycznia 2015 r. Ma ono umożliwić przenoszenie urzędników w ramach izby skarbowej.
Natychmiast, choć z wyjątkami
Nowe brzmienie art. 62 ust. 1 u.s.c. pozwala w odróżnieniu od obecnie obowiązującej treści przenieść urzędnika służby cywilnej do urzędu do innej miejscowości. Dotychczas umożliwiał to art. 64 u.s.c. Potrzebna jednak była zgoda urzędnika. Teraz nie będzie ona konieczna. Zachowano także możliwość przesunięcia w sposób natychmiastowy, bez potrzeby zachowania jakiegokolwiek okresu uprzedzenia, a więc nawet z dnia na dzień.
Zgoda na przeniesienie na inne stanowisko będzie konieczna w przypadku kobiety w ciąży lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat 15. Nie będzie można dokonać przeniesienia, w przypadku gdy przeciwstawiać się temu będą szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika.
Ponadto przewiduje się, że przesuwanie urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie do innej miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca pracy bez jego pisemnej zgody będzie możliwe nie częściej niż raz na dwa lata. W pozostałych sytuacjach przeniesienie na nowe stanowisko może nastąpić na czas bliżej nieokreślony, a nie tylko na z góry określony okres. Może to być również przeniesienie na stałe.
Zależnie od potrzeb
Argumentem przemawiającym za podjęciem takiej decyzji dyrektora generalnego urzędu będą uzasadnione potrzeby urzędu. Szczególne potrzeby urzędu mogą się wiązać np. z nałożeniem na urząd nowych zadań, ze zmianami organizacyjnymi, potrzebą zastąpienia urzędnika np. w związku z jego odejściem na emeryturę. Zasada ta przewidziana była w dotychczasowym stanie prawnym, podobnie jak konieczność brania pod uwagę przygotowania zawodowego. Ten ostatni wymóg oznacza konieczność uwzględnienia aktualnych kwalifikacji i predyspozycji urzędnika, a więc tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane w postępowaniu kwalifikacyjnym, oraz tych, które urzędnik nabył już po mianowaniu.
Wymóg uwzględniania przygotowania zawodowego wyklucza możliwość wyznaczenia urzędnikowi stanowiska pracy, na którym wymagane są wyższe lub odmienne kwalifikacje, oraz stanowiska zdecydowanie niżej usytuowanego w hierarchii, na którym wymagane są znacznie niższe kwalifikacje.
Trzeba się zastosować
Urzędnik będzie musiał podporządkować się decyzji dyrektora. Odmowa jej wykonania spowoduje bowiem wygaśnięcie stosunku pracy (art. 70 pkt 7 u.s.c.). Urzędnik będzie mógł jednak podważyć zasadność decyzji o przeniesieniu bezpośrednio w postępowaniu przed sądem, wskazując brak potrzeb urzędu lub nieuwzględnienie przy wyznaczaniu nowego stanowiska pracy jego przygotowania zawodowego.
Przysługujące świadczenia
Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu w ramach urzędu do innej miejscowości przysługuje:
mieszkanie udostępnione przez urząd, do którego urzędnik służby cywilnej został przeniesiony, albo
● miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane w okresie przeniesienia, jeżeli:
– urzędnik służby cywilnej albo jego współmałżonek nie posiadają mieszkania lub budynku mieszkalnego w miejscowości, do której następuje przeniesienie;
– przeniesienie następuje do miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania urzędnika;
● jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia;
● zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny, związanego z przeniesieniem, a także zwrot kosztów przewozu mienia;
● urlop z tytułu przeniesienia w łącznym wymiarze czterech dni.