W przypadku dokonania zmiany w składzie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest złożenie stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jakie formalne wymogi należy spełnić, składając tego rodzaju dokument?
Złożenie wniosku jest konieczne, ponieważ w odpowiednim dziale KRS zamieszcza się informacje dotyczące zarządu danej spółki z o.o. jako organu uprawnionego do jej reprezentowania, a także osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji. Do KRS trzeba zatem złożyć dokument stanowiący dowód dokonanych zmian w zarządzie, z wyszczególnieniem nowych osób, które weszły w jego skład. Adresy tych nowych członków zarządu spółki z o.o. należy dołączyć do formularza będącego zgłoszeniem zmian w składzie osobowym tego organu. Należy to robić również w przypadku każdorazowej zmiany adresu któregoś z członków zarządu.
Wpis zmiany danych członków zarządu w KRS jest obligatoryjny. Omawiany wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie siedmiu dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. W tym przypadku jest to dzień dokonania zmiany w zarządzie spółki z o.o. Trzeba jednocześnie pamiętać o tym, że wpisy w KRS dotyczące ujawnienia danych członków zarządu mają zasadniczo charakter deklaratoryjny. Powołanie – oraz odwołanie członków zarządu – jest skuteczne z chwilą podjęcia przez wspólników stosownej uchwały. Dla skuteczności takiej uchwały nie jest więc istotne to, czy dokonana zmiana zostanie ujawniona w KRS.
W przypadku jednak stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS nie został złożony mimo upływu terminu, sąd rejestrowy wezwie zobowiązanych do jego dostarczenia oraz wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin – pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). Sąd rejestrowy może ponawiać grzywny. Jeżeli mimo zastosowania grzywien osoba prawna – w tym przypadku spółka z o.o. – nie wykona obowiązków, to sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora.