Przypominamy najważniejsze zasady, jakimi trzeba się kierować oraz podstawy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, które wynikają z art. 83 i nast. ustawy o ochronie przyrody (dalej: u.o.p.). Ustawa bardzo kazuistycznie wskazuje na przypadki, w których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (jako wyjątek od zasady uzyskania zezwolenia), tak samo zresztą jak na przypadki, w których usunięcie drzewa lub krzewu nie podlega opłacie. W procedurze o wydanie zezwolenia organ obowiązany jest kolejno ustalić: istnienie obowiązku uzyskania zezwolenia, wystąpienie okoliczności uzasadniających wydanie zezwolenia, istnienie obowiązku ustalenia opłaty i na samym końcu – wysokość tej opłaty.

Kto może wystąpić o wydanie zezwolenia?

Przede wszystkim o zgodę na usunięcia drzewa lub krzewu powinien wystąpić właściciel nieruchomości. Jeżeli wnioskodawcą jest posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, użytkownik czy biorący w użyczenie), to wówczas wniosek musi być poparty zgodą właściciela nieruchomości.
Szczególne uprawnienie do domagania się wydania zezwolenia – bez zgody właściciela terenu – przysługuje właścicielowi urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), tj. służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, i innych podobnych urządzeń, które nie są częścią składową nieruchomości, a wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego (urządzenia przesyłowe). Warunkiem złożenia takiego wniosku jest to, by drzewo lub krzew zagrażały funkcjonowaniu tych urządzeń. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot dopiero zamierza przystąpić do inwestycji związanej z budową urządzeń przesyłowych. [ramka 1]