"My, niżej podpisani, przypominamy organom władzy Rzeczpospolitej Polskiej o obowiązku poszanowania następujących zasad wynikających z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego i Konstytucji RP.

1. Stosowanie tortur jest naruszeniem przyrodzonej i niezbywalnej godności ludzkiej, której ochrona jest obowiązkiem wszystkich organów władzy.
2. Stosowanie tortur jest sprzeczne z systemem ogólnoludzkich wartości zakorzenionych w europejskiej kulturze prawnej, a także wyrażonych w Konstytucji RP.
3. Zakaz tortur stanowi element wiążących Polskę zobowiązań międzynarodowych będących podstawą współczesnego systemu ochrony praw człowieka. Zobowiązania te wynikają z następujących umów międzynarodowych – Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych (art. 7), Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Europejskiej Konwencji o ochronie praw i podstawowych wolności (art. 3), Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 4).
4. Stosowanie tortur stanowi również naruszenie zasad prawa humanitarnego, m.in. konwencji genewskich (art. 3) czy art. 31 IV Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny.
5. W świetle prawa międzynarodowego zakaz tortur oznacza nie tylko zakaz stosowania tortur, ale także zakaz wydalenia osób z terytorium państwa do krajów, w których osoby te mogą być narażone na tortury.
6. W świetle Konstytucji RP stosowanie tortur jest zakazane w czasie pokoju, wojny oraz w stanach nadzwyczajnych (stanie wojennym, stanie wyjątkowym i stanie klęski żywiołowej).
7. Zakaz tortur ma charakter absolutny i obowiązuje bez względu na obywatelstwo ofiar. Zgodnie z art. 40 Konstytucji RP „nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”. Nawet stan wyższej konieczności nie uzasadnia stosowania tortur.
8. Świadoma zgoda lub milczące przyzwolenie na stosowanie tortur na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pociąga za sobą odpowiedzialność państwa za naruszenie zakazu tortur.
9. Władze krajowe, które wiedziały, wiedzą lub powinny wiedzieć o stosowaniu tortur są odpowiedzialne za brak ochrony jednostek, wobec których stosowano, stosuje się lub mogły być stosowane tortury.
10. Zarzut naruszenia zakazu tortur na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pociąga za sobą obowiązek organów krajowych podjęcia efektywnego śledztwa prowadzącego do wyjaśnienia okoliczności sprawy i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców, a także wypłaty zadośćuczynienia dla ofiar.


Grażyna Baranowska
Dr Maciej Bernatt
Adw. Zofia Bielecka
Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala
Dominika Bychawska-Siniarska
Dr Agnieszka Demczuk
Dr Monika Domańska
Maria Ejchart-Dubois
Adw. Jacek Dubois
Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Adw. Monika Gąsiorowska
Adw. Ziemisław Gintowt
Barbara Grabowska-Moroz
Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Prof. dr hab. Robert Grzeszczak
Dr Witold Klaus
Wojciech Klicki
Lidia Kołucka-Żuk
Dr Piotr Kładoczny
Dr Atina Krajewska
Dr Jan W. Kulesza
Maciej Kułak
Joanna Lora
Adw. Justyna Metelska
Dr Maria Niełaczna
Dr hab. Andrzej Mrozek
Dr Anna Mrozek
Dr Anna Niżankowska-Horodecka
Prof. dr hab. Wiktor Osiatyński
Ada Paprocka
Irmina Pacho
Dr Dorota Pudzianowska
Dr Grzegorz Rząsa
Julita Rybczyńska
Prof. dr hab. Wojciech Sadurski
Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Dr Michał Stępień
Dr Anna Śledzińska-Simon
Adw. Maciej Ślusarek
Krzysztof Śmiszek
Dr Dawid Sześciło
Jerzy M. Szczęsny
Małgorzata Szumańska
Katarzyna Szymielewicz
Adw. Jakub Wende
Adw. Monika Wieczorek
Prof. dr hab. Roman Wieruszewski
Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
Adw. Artur Zawadowski
Michał Ziółkowski"